Feed-aggregator

Meer ambitie nodig om armoede te verminderen

Nieuwsoverzicht Groen -

Meer ambitie nodig om armoede te verminderen03 jul, 2015 Lees voor

Groen reageert ontgoocheld op het Vlaamse Actieplan tegen Armoede dat minister Homans bekendmaakte. “Als we weten dat er vandaag meer dan 1 op 10 kinderen in ons land in armoede worden geboren, een almaar stijgend cijfer, dan moet bevoegd minister Liesbeth Homans (N-VA) een daadkrachtiger beleid voeren om deze armoedecijfers terug te dringen. Helaas vinden we dat krachtdadige beleid niet terug in het nieuwe Vlaamse plan om armoede te bestrijden,” aldus Vlaams parlementslid An Moerenhout (Groen).

An MoerenhoutVlaams parlementslid

De verwachtingen voor het Vlaamse Actieplan tegen Armoede (VAPA) waren hoog gespannen, maar ze werden niet ingelost. “De lat lag hoog omdat minister van armoedebestrijding Homans (N-VA) structurele maatregelen aankondigde de voorbije maanden. Helaas vinden we deze – ondanks de beweringen van de minister – niet terug in het plan. Het plan maakt gewag van het wegwerken van drempels, van het doorbreken van het isolement van mensen in armoede en van het aanbieden van 1 euro maaltijden. Mooie maatregelen, maar ze zijn niet structureel. Structurele maatregelen helpen niet alleen mensen in armoede, maar halen deze mensen ook uit armoede. Alleen zo kan armoede écht verminderen,” zegt Moerenhout.
 
Daarnaast had de minister aangekondigd om de armoedeorganisaties optimaal te betrekken, maar ook daarin heeft ze gefaald. “De organisaties reageren teleurgesteld omdat Homans de voorbije maanden niet heeft overlegd. Nochtans bezitten deze organisaties heel veel kennis en ervaring. Een armoedebeleid kan pas slagen als het ook door de basis is gedragen”, zegt An Moerenhout.
 
Volgens Groen moet een daadkrachtig plan tegen armoede inzetten op een betaalbare woning, op een goede opleiding en op aangepaste kinderopvang. “Mensen in armoede kunnen niet solliciteren met een kind op de arm, ze kunnen niet aan de toekomst werken als ze op het einde van de maand de huur niet kunnen betalen, en er is geen kans om generatiearmoede te doorbreken op het moment dat er in steden zoals Antwerpen, Brussel en Vilvoorde 1 op 4 jongeren de school verlaten zonder diploma. Daarom moet de Vlaamse regering prioritair inzetten op betaalbaar wonen, een goede opleiding en toegankelijke kinderopvang. Zonder deze maatregelen zal zij er niet in slagen om de armoedecijfers met de helft te verminderen tegen 2020,” besluit Groen-parlementslid Moerenhout.

Oppositiedruk gaf eerste stap, maar bescherming poldergraslanden moet sterker

Nieuwsoverzicht Groen -

Oppositiedruk gaf eerste stap, maar bescherming poldergraslanden moet sterker03 jul, 2015 Lees voor

Na maandenlange druk van onder meer Groen heeft minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V) vrijdag een compromis omtrent de poldergraslanden goedgekeurd gekregen op de Vlaamse regering.

Hermes SanctorumVlaams parlementslid Bart CaronVlaams parlementslid

“Aandringen werkt. Dankzij aanhoudende vragen vanuit de oppositie heeft de CD&V-minister een eerste stap gezet. Eindelijk is er een vastgestelde kaart van de historisch permanente graslanden in de polders. Het compromis leidt echter wel tot een verknipt beleid: een deel van de poldergraslanden blijft beschermd via het natuurbeleid, terwijl een ander deel maar een beperkte bescherming krijgt via het landbouwbeleid. Alle poldergraslanden moeten een zelfde juridische bescherming binnen het natuurbeleid,” stellen de Vlaamse parlementsleden Bart Caron en Hermes Sanctorum, respectievelijk landbouw- en milieuspecialist bij Groen. 

Het getalm van minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V) om te beslissen over de poldergraslanden zorgde voor commotie in het Vlaams Parlement, toen niet alleen Groen, maar ook leden van de N-VA-fractie het op hun heupen kregen van de steeds uitgestelde beslissing.

“Er is nu een eerste stap gezet, maar de keuze van de regering van N-VA, Open VLD en CD&V voor een conceptnota is een ‘typisch Belgisch compromis’. Schauvliege moet die conceptnota nu dringend omzetten in een aanpassing van het Natuurdecreet. Anders is er enkel een papieren beslissing genomen”, meent Hermes Sanctorum.

Een conceptnota zal immers niemand tegenhouden om poldergraslanden om te ploegen of te vernietigen. Voor die poldergraslanden die enkel beschermd worden via het landbouwbeleid is de bescherming van de natuurwaarden niet gegarandeerd: landbouwers mogen de gronden niet ploegen, maar er worden geen beperkingen voorzien voor het gebruik van pesticiden en de herinzaai met hoogproductieve grassoorten zoals raaigrassen.

Groen is van mening dat alle poldergraslanden een zelfde ecologische bescherming verdienen. Dit moet geregeld worden in het Natuurdecreet. Verder moet Schauvliege ook werk maken van een Beheerovereenkomst Poldergraslanden, zodat landbouwers die bijkomende natuurinspanningen doen hiervoor een vergoeding kunnen krijgen.

“Joke Schauvliege moet de decretale vertaling en de bijkomende juridische instrumenten tegen het einde van het reces rond krijgen, zodat in september het parlement de bescherming van alle kustpoldergraslanden kan stemmen. Groen zal alvast de druk hoog houden op de regering van N-VA, Open VLD en CD&V zodat deze waardevolle gebieden niet verder verloren gaan”, besluit Bart Caron.

Griekenland: Oproep aan de EU-leiders

Nieuwsoverzicht Groen -

Griekenland: Oproep aan de EU-leiders02 jul, 2015 Lees voor

Onze Europese gemeenschap van 28 landen en 500 miljoen burgers staat door de Griekse crisis van binnen onze eigen grenzen en instellingen onder druk. Als we de situatie niet veranderen, dan zal deze druk alleen maar verder toenemen.

Meyrem AlmaciPartijvoorzitster en federaal parlementslid Bart StaesEuropees parlementslid

EU-leiders, u moet een uitweg vinden uit deze gevaarlijke patstelling. U moet de Europese Unie vooruit helpen. We moeten af van de huidige keuze tussen twee slechte, dure en gevaarlijke opties voor Griekenland. Alleen als we dat doen, dan voorkomt de Europese Unie dat het een van haar leden verliest, en daarmee haar eigen geloofwaardigheid en het vertrouwen van haar burgers.

We roepen jullie op om een nieuwe deal te sluiten: Een deal die focust op het hervormen van het belastingstelsel en op het hervormen van publieke diensten. Een deal die werk maakt van de strijd tegen corruptie en belastingontwijking en die zorgt voor een nieuwe economische dynamiek. Een deal die zich verre houdt van sociaal onverantwoord bezuinigingsbeleid dat Griekenland alleen maar dieper in de economische problemen brengt. Een deal met echte, duurzame investeringen. Een deal die de Griekse staatsschuld herstructureert en verlicht.

Dit gaat niet alleen over Griekenland, maar over de Europese Unie. Dit gaat over onze gedeelde inspanningen om te werken aan een Europese democratie. Als het idee van een verenigd democratisch Europa, met de belofte van gedeelde vrijheid, vrede en welvaart, niet langer wordt gesteund, dan valt het uiteen. Daarom roepen we u, regeringsleiders – inclusief de Griekse regering, op om het pad van duurzaam herstel te kiezen op basis van de deal die we hierboven geschreven.

 

Rebecca Harms en Philippe Lamberts

Co-fractievoorzitters Groenen in het Europees Parlement

 

Jesse Klaver

Fractievoorzitter GroenLinks (Nederland)

 

Meyrem Almaci

Partijvoorzitter Groen (Vlaanderen)

 

Bas Eickhout en Bart Staes

Europarlementariërs van GroenLinks en Groen

 

Monica Frassoni en Reinhard Bütikofer

Co-voorzitters Europese Groene Partij

 

Sven Giegold en Ernest Urtasun

Europarlementariërs, lid van de commissie voor Economische en Monetaire Zaken

 

Natalie Bennett - Green Party of England and Wales (UK)

Angelo Bonelli and Luana Zanella - Federazione dei Verdi (Italy)

Arnold Cassola -  Alternattiva Demokratika (Malta)

Dolors Camats and Juan Herrera Torres - Iniciativa per Catalunya Verds (Spain, Catalunya)

Emmanuelle Cosse, Europe Ecologie - Les Verts (France)

Jana Drápalová - Strana Zelených (Czech Republic)

Patrick Dupriez and Zakia Khattabi - Ecolo (Belgium)

Françoise Folmer and Christian Kmiotek - déi gréng (Luxembourg)

Rasmus Hansson and Hilde Opoku - Miljøpartiet De Grønne (Norway)

Patrick Harvie and Maggie Chapman - Scottish Green Party (Scotland)

Igor Jurišič - SMS Zeleni Evrope (Slovenia)

Pia Olsen Dyhr - Socialistisk Folkeparti (Denmark)

Adam Ostolski and Malgorzata Tracz - Zieloni (Poland)

Cem Özdemir and Simone Peter - Bündnis 90/Die Grünen (Germany)

Georgios Perdikis - Cyprus Green Party (Cyprus)

Eamon Ryan - Comhaontas Glas (Ireland)

András Schiffer and Bernadett Szél - Lehet Más a Politika (Hungary)

Groen dient voorstel in om gewestelijke volksraadplegingen mogelijk te maken

Nieuwsoverzicht Groen -

Groen dient voorstel in om gewestelijke volksraadplegingen mogelijk te maken03 jul, 2015 Lees voor

“Met de zesde staatshervorming hebben wij er als Groen voor gezorgd dat er ook politieke vernieuwing werd gerealiseerd. Eén van die punten was het mogelijk maken van een gewestelijke volksraadpleging. Nu is het tijd voor de echte actie”, zegt Groen-parlementslid Wouter Van Besien : “de effectieve invoering van de gewestelijke volksraadpleging, via bijzonder decreet. Ook daar willen we als Groen weer het voortouw nemen”.  

Wouter Van BesienVlaams parlementslid

De reden om er werk van te maken is evident: zo'n volksraadpleging zorgt ervoor dat de impact van de burgers op de politieke agenda serieus verhoogt. “We zitten in een tijdvak waarin burgers heel betrokken zijn bij het politieke en maatschappelijke debat. Ze nemen zelf het heft in handen. Onze democratie en onze politieke instellingen moeten zich daar aan aanpassen. We moeten aan de burgers veel meer mogelijkheden geven dan alleen maar om de vijf jaar het verkiezen van parlementsleden”, legt Wouter van Besien uit.

“Het uitgangspunt van het voorstel van Groen is dat er zo weinig mogelijk barrières zijn. Bedoeling is dat zo'n boeiend proces als een volksraadpleging via een vrij eenvoudige procedure in gang kan gezet worden”.

Het voorstel van Groen voorziet dat de volksraadpleging kan gaan over alle gewestelijke bevoegdheden, die niet door de grondwet zijn uitgesloten. “Dat wil zeggen: infrastructuurwerken, natuur, landbouw, energie, ...zeker relevante thema's om volksraadplegingen te doen”, zegt Van Besien.

De vraag voor een volksraadpleging kan van drie kanten komen:

 • - De burgers. Er zijn 80.000 handtekeningen nodig. “Dat vergt enige inspanning, maar is tegelijkertijd een haalbaar aantal. Om er voor te zorgen dat het onderwerp ruim in het gewest leeft, moeten de handtekeningen komen uit minstens vier verschillende provincies, waarvan uit drie provincies minstens 10.000”, legt Van Besien uit.
  - Het parlement: één derde van de parlementsleden kan een volksraadpleging vragen.
  - De Vlaamse regering.

De vraag kan een ja-neen vraag zijn of een meerkeuzevraag. Er moeten minstens vier maanden zitten tussen twee stembusgangen. Een volksraadpleging kan ook gecombineerd worden met een parlementaire verkiezing. De vraag en informatie over het onderwerp worden verspreid door de Vlaamse regering. Iedereen vanaf 16 jaar mag stemmen. Vanaf er 10% van de stemgerechtigden hebben gestemd, wordt er geteld. De uitslag is basis voor een debat in parlement, waar het parlement zich moet uitspreken over hoe ze met de uitslag zal omgaan. 

Voedselveiligheid: “Nood aan concrete, beknopte en leesbare informatie bij elke horecazaak”

Nieuwsoverzicht Groen -

Voedselveiligheid: “Nood aan concrete, beknopte en leesbare informatie bij elke horecazaak”01 jul, 2015 Lees voor

Sinds 30 juni kunnen burgers online via een “eenvoudig scoresysteem” de inspectieresultaten van het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV) raadplegen. Op die manier denkt Minister  Borsus (MR) tegemoet te komen aan de vraag naar meer transparantie. 

Anne DedryFederaal parlementslid

“De burger heeft recht om te weten wat hij eet. De website foodweb.be is allerminst toegankelijk, terwijl die toegankelijkheid naar de burger net het doel was van dit nieuwe systeem. Ecolo-Groen wil een echt voedselrapport voor iedere horecazaak, eenvoudig, leesbaar, maar ook uitgebreid, zodat ook blijkt hoe men tot de toegekende score komt,” vindt Anne Dedry (kamerlid Groen). 

Naast de online tool lanceerde het FAVV gisteren ook het jaarverslag voedselveiligheid, waaruit blijkt dat het niveau van voedselveiligheid niet meer is gestegen sinds 2013. Het probleem zit vooral bij de grootkeukens in scholen en ziekenhuizen, waar voedselveiligheid er respectievelijk 0,3% en 1,7% op achteruit gaat, volgens het laatste jaarverslag van het FAVV. “Dit is verontrustend, want scholen en ziekenhuizen zijn met name de plaatsen waar hygiëne erg belangrijk is. We hopen dat de minister met concrete maatregelen komt om hier snel verandering in te brengen”, stelt Dedry.

Dat de minister blijft weigeren om de inspectieverslagen zelf niet toegankelijk te maken, vinden de Groenen slecht bestuur. “Dit druist in tegen de wet van openbaarheid van bestuur, waar de regering in oktober nog beloofde werk van te maken. De scores op foodweb.be zijn indicatief, maar niet transparant. Enkel een toegankelijk, leesbaar en uitgebreid verslag van elke keuken kan hierin verandering brengen,” besluit Dedry.

 

Crevits moet overleggen met katholieke koepel over doopsel-voorwaarde

Nieuwsoverzicht Groen -

Crevits moet overleggen met katholieke koepel over doopsel-voorwaarde01 jul, 2015 Lees voor

‘Het is logisch dat het katholiek onderwijs het recht heeft leerkrachten te vragen hun pedagogisch project te onderschrijven’, reageert Vlaams Parlementslid Elisabeth Meuleman van Groen, ‘maar het is niet meer van deze tijd dat gedoopt zijn nog steeds een voorwaarde is om te mogen les geven in sommige katholieke scholen en om vastbenoemd te worden.

Elisabeth MeulemanVlaams parlementslid

Vandaag raakte bekend dat een kleuterjuf uit het Schaarbeekse Boodschapinstituut ontslaan wordt. Het ontslag heeft niets te maken met de pedagogische kwaliteiten van de juf, die volgens directie en ouders uitstekend zijn, maar alles met het feit dat de juf niet gedoopt is.

Groen roept minister van Onderwijs Hilde Crevits op om geen juridische veldslag af te wachten maar dringend in overleg te gaan met de top van het katholieke onderwijs om dergelijke absurde praktijken te stoppen.

‘Deze zaak staat in contrast met de eerdere uitspraken van de topman van het katholiek onderwijs Lieven Boeve in de commissie deradicalisering en in de pers over het nieuwe project van het KOV (katholiek Onderwijs Vlaanderen) : de open dialoogschool. Lieven Boeve zei dat hij meer diversiteit wil in het lerarenkorps van het Katholiek Onderwijs, kiest voor actief pluralisme, en zijn scholen wil openstellen voor moslimleerkrachten met hoofdoeken. De theorie van het nethoofd is duidelijk nog niet overal doorgedrongen op de werkvloer.’

Bovendien hanteert het bestuur van de school ook twee maten en twee gewichten. Bij aanwerving werd de juf blijkbaar voldoende bekwaam geacht, en nu niet meer. De school maakte er eerder geen probleem van dat de ongedoopte leerkracht godsdienst heeft gegeven de voorbije jaren. Nu wordt het doopsel wel ingeroepen als voorwaarde voor de vaste benoeming in die school.

“Hier gelden duidelijk twee principes : de vrijheid van onderwijs en het recht om een eigen pedagogisch project op te starten, en daarbij de voorwaarde aan te koppelen om mensen aan te werven die dat project onderschrijven. Maar aan de andere kant heeft de Raad van State al meermaals gezegd: aangezien het vrij onderwijs wordt gesubsidieerd door de overheid, mag de overheid bepaalde grenzen stellen”, besluit Elisabeth Meuleman.

Ecolo-Groen vraagt spoedoverleg over Belgisch Fonds Voedselzekerheid

Nieuwsoverzicht Groen -

Ecolo-Groen vraagt spoedoverleg over Belgisch Fonds Voedselzekerheid25 jun, 2015 Lees voor

Ecolo-Groen reageert ontgoocheld op het uitdoofscenario voor het Belgische Fonds Voedselzekerheid. Minister van Ontwikkelingssamenwerking De Croo (Open VLD) wil in het kader van een geïntegreerde benadering voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking de middelen van dit Fonds jaar na jaar verminderen.

Anne DedryFederaal parlementslid

Kamerlid Anne Dedry (Groen) wil meteen de werkgroep van het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid bijeenroepen. "De werkgroep zal aanbevelingen doen aan de Minister en zal haar rol hier ten volle spelen en luisteren naar de bezorgdheden van de NGO-sector."

Anne Dedry, voorzitster van de parlementaire werkgroep van het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid: "Voedselzekerheid moet prioritair blijven. De minister belooft een geïntegreerde benadering, maar wij willen garanties dat voedselzekerheid effectief bovenaan de politieke agenda blijft. Daarom roep ik de werkgroep (bestaande uit parlementsleden van alle politieke partijen én de NGO-sector) officieel bij mekaar. En dit nog voor het zomerreces".

Volgens de minister zou er geen nood meer zijn aan aparte programma's voor voedselzekerheid en kunnen er coherentiewinsten geboekt worden via een geïntegreerde aanpak. Niet alleen de NGO-sector maar ook de parlementsleden van verschillende partijen hebben hun ongerustheid geuit. Wat met de lopende programma's Mozambique, Burundi en Mali? Zijn er exit strategieën voorzien? Wat met de opstartende programma's in Benin, Niger en Burkina Faso? Er is niks mis met synergiën en complementaire acties, maar dit zijn natuurlijk lege begrippen als er onduidelijkheid is over de financiering.

Het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid heeft altijd goed gefunctioneerd en kreeg uitstekende evaluaties. Het heeft ervoor gezorgd dat er extra aandacht was voor voedselzekerheid na de hongersnood in Ethiopië van 1983.

Schuldenaren Griekenland dragen grootste verantwoordelijkheid

Nieuwsoverzicht Groen -

Schuldenaren Griekenland dragen grootste verantwoordelijkheid30 jun, 2015 Lees voor

"Red de euro, verdrink een Griek," zo vatte een Franse krant de crisis samen, bij een tekening van IMF-chef Lagarde. Partijvoorzitster van Groen Meyrem Almaci en Europees parlementslid Bart Staes reageren met afschuw op het uitblijven van een akkoord en de verslechterende situatie in Griekenland. 

Bart StaesEuropees parlementslid Meyrem AlmaciPartijvoorzitster en federaal parlementslid

Almaci: "De laatste jaren was er sprake van verkeerde keuzes en zelfs bedrog door de crediteuren ten aanzien van Griekenland en de Griekse burgers. Desondanks schuiven ze hun verantwoordelijkheid volledig door naar een democratisch verkozen Griekse regering van een land dat op sterven na dood is. Dit getuigt opnieuw van een gebrek aan verantwoordelijkheidszin maar ook solidariteit, een sleutelelement om de Europese Unie te doen functioneren."

Staes: "Het is in zulke crisissituaties dat Europa moet tonen wat het waard is. Daarom roep ik de staatsleiders op om nog deze week een Europese top te organiseren en alsnog tot een vergelijk te komen. Deze vraag wordt ondersteund door alle fractieleiders van het Europees Parlement. Het financiële failliet van Griekenland is het morele bankroet van Europa."  

Staes: "Vandaag blijven Juncker en co doen alsof de regering Tsipras onredelijk is en afgelopen vrijdag zomaar wegliep uit de onderhandelingen. Dat is echt een grove karikatuur. De Grieken hebben wel degelijk water bij de wijn gedaan, maar voor de crediteuren blijkbaar niet genoeg. Nochtans liggen de voorstellen van de Grieken en de Troika niet zo hemelsbreed uit elkaar. Uit een analyse blijkt dat de verschillen in besparingen amper 400 miljoen euro in 2015 en 1 miljard in 2016 zouden bedragen."

Almaci: "De crediteuren weten dat de Griekse regering dit waarschijnlijk niet verkocht krijgt aan het parlement noch aan haar burgers én dat meer besparen alleen maar meer economische krimp oplevert en diepe recessie. Toch blijven ze hier op aandringen."

Almaci: "Waar het in essentie op neerkomt is ten eerste dat de crediteuren halsstarrig weigeren om ook maar te praten over schuldherschikking, terwijl elke econoom met verstand dat al jaren bepleit."

Staes: "Dan is er nog de vraag hoe de EU de investeringen - en dan vooral in Griekenland - op gang kan krijgen. Juncker verwees maandag in zijn persconferentie weer naar een zogenaamd plan van 35 miljard, maar de diensten van de Europese Commissie weten zelf van niets: er is hierover niet één officieel document. Bovendien zijn er aanwijzingen dat het mogelijk gaat om de bestaande Europese cohesie- en andere fondsen waar Griekenland sowieso recht op heeft, maar die de crediteuren nu gebruiken als wortel of stok, om de Griekse regering toch te doen bezwijken."    

Staes: "De Europese leiders chanteren bijna collectief en openlijk de Griekse burgers: "Als u in het referendum tégen onze voorstellen stemt, dan tekent u uw vertrek uit de eurozone" en volgens sommigen ook uit de EU. Eisen dat Griekenland tegen 2018 een begrotingsoverschot heeft van 3,5% is een land dat al op zijn knieën zit straffen. Het zal het probleem alleen maar veel erger maken. Waarom doet men dit, vroeg ook econoom Joseph Stiglitz zich gisteren af. Waarom wil men de deadline van het Europese hulpprogramma in relatie tot de IMF-terugbetaling niet met enkele dagen uitstellen tot na het referendum?  Omdat, stelt Stiglitz, het hier niet meer gaat om het geld of economie, het gaat om politieke macht en het op de knieën krijgen van een linkse regering die de status quo in vraagt stelt."  

Groen doet voorstel van Vlaamse taxshift

Nieuwsoverzicht Groen -

Groen doet voorstel van Vlaamse taxshift30 jun, 2015 Lees voor

De belastingen op werk en inkomen verlagen met 1 miljard euro. Dat is wat Groen voorstelt om te doen met de opbrengsten van een veralgemeende invoering van de kilometerheffing. Minister van mobiliteit Ben Weyts (N-VA) zei voorstander te zijn van een veralgemeende invoering, hoewel hij ze pas na deze regeerperiode ziet. “Op die manier kan wel een echte Vlaamse taxshift gerealiseerd worden”, licht Groen-fractieleider Björn Rzoska toe.

Björn RzoskaVlaams parlementslid - fractieleider

De werknemers krijgen zo extra zuurstof en deze belastingverlaging kan duizenden extra jobs opleveren.

Ondanks alle beloftes van CD&V nadert de zomer, maar is er nog steeds geen tax shift. "Groen neemt vanuit de oppositie de handschoen op", zegt Rzoska. De Vlaamse taxshift van Groen geeft een extra boost aan de werkgelegenheid en aan de lagere inkomens in Vlaanderen met drie concrete maatregelen:
-        Een loonbonus in de vorm van een belastingkrediet voor werknemers: 500 miljoen euro.
-        Een extra loonlastenverlaging voor werkgevers: 350 miljoen euro.
-        Een bijkomende impuls voor sociale economie: 150 miljoen euro.

De lastenverlaging komt bovenop de 900 miljoen euro van de Vlaamse regering voor een Vlaams Banenpact (doelgroepenbeleid en tijdelijke werkervaring). De extra impuls voor de sociale economie moet meer kansen bieden aan mensen die zeer moeilijk aan de slag geraken.

De middelen voor deze drie maatregelen zijn voorhanden als minister Ben Weyts zijn belofte van een veralgemeende invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens en personenwagens in 2018 waar maakt.
Voor Groen moeten de huidige verkeersbelastingen dan wel volledig verdwijnen: afschaffing van de belasting op inverkeersstelling.

“Groen stelt dus een dubbele tax shift voor. Een shift in de verkeersfiscaliteit: van het bezit naar het gebruik van een voertuig. En een tax shift zodat de lasten op de arbeid en inkomen verlichten”, zegt Rzoska. Van zodra minister Weyts de kilometerheffing realiseert kan en moet de Vlaamse regering een dergelijke tax shift doorvoeren. “Deze is voordelig voor iedereen die een job zoekt of een job heeft, en stimuleert de mobiliteit die rekening houdt met milieu en klimaat”, besluit Björn Rzoska.

Vandaag dinsdag bespreekt het Vlaams Parlement de begrotingscontrole.

Vlaams-Brabant klimaatneutraal tegen 2040

Nieuwsoverzicht Groen -

Vlaams-Brabant klimaatneutraal tegen 2040 Lees voor

Precies een jaar geleden ondertekenden 57 Vlaams-Brabantse gemeenten op initiatief van het provinciebestuur het Burgemeestersconvenant, waarin ze zich onder meer engageren om de CO2-uitstoot op hun grondgebied tegen 2020 met minstens 20 procent terug te dringen. Het aantal is inmiddels opgelopen tot 58. In dit kader werden al heel wat maatregelen genomen.

‘De ondertekening van het Burgemeestersconvenant was een belangrijke mijlpaal op weg naar een klimaatneutraal Vlaams-Brabant. Klimaatneutraal worden we niet zonder de steun van onze gemeenten, bedrijven, kennisinstellingen, middenveld en burgers. We hebben dan ook al heel wat provinciale acties lopen waar we kunnen op bouwen, maar onze ambities reiken verder. Tegen 2040 willen we de provincie Vlaams-Brabant volledig klimaatneutraal maken’, zegt Tie Roefs (Groen), gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid.

Om klimaatneutraal te worden moet de uitstoot van de broeikasgassen op Vlaams-Brabants grondgebied verminderen met 80 à 95 %.  Zowel technisch als maatschappelijk is dit mogelijk tegen 2040. Zo concludeert een studie die de provincie liet uitvoeren door onderzoekers van Futureproofed, Point-Consulting en HIVA-KU Leuven.  

Uit de aanbevelingen zal de provincie een ambitieus klimaatplan uitwerken. Tie Roefs: ‘Uit de studie blijkt dat we werk zullen moeten maken van een versnelde verschuiving van verplaatsingen met de auto van 75 naar 50%, ten voordele van de fiets en het openbaar vervoer. Op vlak van wonen moet er een cultuurshift komen naar kleiner wonen en moet de renovatiegraad sterk verhoogd worden.’

Bij de opmaak van het klimaatplan zijn inspraak en participatie voorzien van gemeenten, middenveld, bedrijven, scholen en andere partners op het terrein. Zo organiseert Vlaams-Brabant op 27 en 28 november haar eigen klimaattop. Daarnaast investeert de provincie 626.442 in externe duurzame milieu- en klimaatprojecten op haar grondgebied die moeten bijdragen aan de ambitie om klimaatneutraal te worden. Ondermeer Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu, Netwerk Bewust Verbruiken en VZW Wereldfeest in Leuven kunnen genieten van de subsidies.

  

 

Tie RoefsGedeputeerde Feiten
 • 29 jun 2015
Andere realisaties
 • Joost Venken

  Groen schepen en huisarts Toon Hermans (60) maakte op dinsdag 28 januari 2014 zijn laatste gemeenteraad mee. Sinds 1994 was hij schepen in Hasselt. Joost Venken wordt zijn opvolger.

  Meer
 • Annalisa Gadaleta

  In Molenbeek heeft Annalisa Gadaleta (Groen) samen met vzw Atelier Groot-Eiland en de steun het Brussels Gewest en het project Boomerang gelanceerd. Houtafval wordt verwerkt tot mooi ontworpen en functionele meubels. Het project is ook sociaal.

  Meer
 • Tine Heyse

  Gentenaars die hun moestuinoogst dreigen te verliezen door een leger slakken of dromen van een eigen mini-moestuin op een balkon, maar niet weten hoe eraan te beginnen, kunnen vanaf nu telefonisch of per mail advies inwinnen.

  Meer
 • Filip Watteeuw

  Vier steden en gemeenten winnen de award voor meest fietsvriendelijke gemeenten van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Wat valt op? Bij drie van de vier winnaars zit Groen in de meerderheid: Gent, Boechout en Kontich.

   

  Meer
Meer realisaties

3.676 kogels afgevuurd, 834 bommen gedropt

Nieuwsoverzicht Groen -

3.676 kogels afgevuurd, 834 bommen gedropt26 jun, 2015 Lees voor

834 bommen en 3.676 kogels hebben onze F-16's op hun gevechtsmissies in Afghanistan, Libië en Irak afgevuurd. Zo blijkt uit cijfers van defensieminister Vandeput (N-VA)."Maar de gedropte bommen hebben geen stabiliteit gebracht", hekelt Wouter De Vriendt (Groen), die de cijfers opvroeg.

Wouter De VriendtFederaal parlementslid

Van Afganistan tot Libië over Irak: onze Belgische F-16's hebben de voorbije tien jaar 509 aanvallen uitgevoerd op vijandige doelwitten. Tot nu toe. Want de missie 'Desert Falcon' boven Irak tegen terreurorganisatie IS loopt nog. Ze schakelden doelwitten uit met kogels en 'precisiegeleide bommen' - zeg maar gps-gestuurd. In totaal vuurden ze 834 bommen af en 3.676 kogels. Klinkt heel wat, maar volgens Wouter De Vriendt (Groen) heeft het allemaal weinig effect gehad. "Is er nu meer stabiliteit in Libië of Afghanistan? Neen. De regering moet leren dat een militaire 'quick fix' voor een conflict een illusie is. Er is altijd een politieke strategie nodig, maar dat wordt keer op keer verwaarloosd. Niets zo makkelijk als het sturen van een F-16, maar de uitdaging ligt in wat er daarná gebeurt."

Defensieminister Vandeput (N-VA) heeft zich al meerdere keren voor een allesomvattende aanpak uitgesproken. "Defensie is maar een instrument in het buitenlandbeleid van een regering", zegt zijn woordvoerder. "Wij vinden ook dat er na een militaire actie politieke en diplomatieke acties moeten volgen.Vandeput heeft in zijn strategienota toegegeven dat in Libië de succesvolle militaire actie niet is opgevolgd is door diplomatieke en politieke acties." Hoeveel vijanden onze militairen tijdens de missies hebben uitgeschakeld, is onbekend. Maar bij geen enkele aanval van de Belgische F-16's vielen de voorbije tien jaar burgerslachtoffers. Al trekt De Vriendt dat in twijfel. "De Nederlandse regering heeft al duidelijk gemaakt dat het onmogelijk is onbetrouwbaar onderzoek te doen naar burgerslachtoffers in IS- of taliban-gebied." Vandeput weet dat de F-16's bij de minste twijfel niet zullen schieten. "Bovendien hebben ze vanop de grond steun van een collega die via beelden alles mee opvolgt."

Dit artikel verscheen in Het Laatste Nieuws op vrijdag 26 juni 2015

De onderwijsfinanciering zoals N-VA die wil zal ongelijkheid vergroten

Nieuwsoverzicht Groen -

De onderwijsfinanciering zoals N-VA die wil zal ongelijkheid vergroten25 jun, 2015 Lees voor

De evaluatie van het Rekenhof en de analyse van de KULeuven over de verdeling van de werkingsmiddelen voor scholen toont zeer duidelijk dat de middelen voor gelijke onderwijskansen (SES-middelen) broodnodig zijn en moeten behouden blijven. “Groen staat in dit dossier lijnrecht tegenover de N-VA. We vinden het onbegrijpelijk dat CD&V-minister Hilde Crevits dit heeft goedgekeurd in het regeerakkoord”, zegt Elisabeth Meuleman.

Elisabeth MeulemanVlaams parlementslid

Minister van onderwijs Hilde Crevits (CD&V) moet dringend meer werkingsmiddelen voorzien voor alle scholen. De Vlaamse regering investeert niet genoeg in onderwijs, zeggen zowel Rekenhof als KULeuven. Daardoor worden de SES-middelen, extra werkingsmiddelen voor scholen met kansarme kinderen, niet altijd ingezet waarvoor ze bedoeld zijn, namelijk de gelijke onderwijskansen bevorderen. Scholen wenden de middelen aan voor andere, noodzakelijke, doelen, zoals verwarming of maaltijden.

Elisabeth Meuleman: “De inzet en het engagement van scholen en schooldirecteurs in Vlaanderen is torenhoog, maar ze komen er niet altijd toe de SES-middelen in te zetten voor een taalbeleid, extra nascholing of extra pedagogisch materiaal om gelijke onderwijskansen te bevorderen. Als men wil dat deze werkingsmiddelen voor gelijke kansen kunnen worden gebruikt, moet de regering eerst een aantal cruciale randvoorwaarden verzekeren:  Voldoende basisfinanciering, bestuurlijke schaalvergroting voor efficiëntere aanwending van middelen, en een betere controle op doorstorting van doelgroepgerichte middelen door schoolbesturen.”

“Je kan scholen moeilijk verwijten dat ze de middelen aanwenden voor broodnodige uitgaven, zoals maaltijden of verwarming. Armoede heeft ook een rechtstreekse invloed op leerprestaties toont zowat elke studie. Als je honger of koud hebt, kan je ook niet leren,” zegt Meuleman. “Dat de N-VA het feit dat deze middelen gebruikt worden voor armoedebestrijding zien als reden om het te schrappen, is overigens wel zeer cynisch. Minister Liesbeth Homans is toch bevoegd voor armoedebestrijding, waarom komt ze niet over de brug?”

“Een financiering voor elk kind, ongeacht zijn achtergrond, zoals in het regeerakkoord staat en door N-VA wordt verdedigd, zal de onderwijsongelijkheid vergroten. We moeten duidelijk meer en blijvend op inzetten op SES-financiering, maar met een aantal bijsturingen : meer transparantie en een hogere basisfinanciering zodat infrastructuurkosten en armoedeproblemen ook door alle scholen kunnen worden aangepakt”, besluit Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman .

Doelgroepenbeleid: slechts helft middelen gaat naar werknemers die moeilijk job vinden

Nieuwsoverzicht Groen -

Doelgroepenbeleid: slechts helft middelen gaat naar werknemers die moeilijk job vinden25 jun, 2015 Lees voor

Het nieuwe doelgroepenbeleid van minister Muyters (N-VA) is allesbehalve efficiënt. De manier waarop Muyters doelgroepenbeleid voert zet de zwakste groep werklozen in de kou.

Imade AnnouriVlaams parlementslid

Bovendien betekent dit dat er zo’n 145 miljoen euro verloren gaat aan inefficiënt beleid. Daarom stellen wij met Groen een alternatief doelgroepenbeleid voor dat voor 100% inzet op het aan de slag krijgen van de zwakste groepen op de arbeidsmarkt.

In zijn nieuwe doelgroepenbeleid – sinds de zesde staatshervorming een Vlaamse bevoegdheid – richt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters zich nog slechts op drie doelgroepen: laag- en middengeschoolde jongeren (<25), oudere werkzoekenden (55+) en personen met een handicap. Door deze keuze wordt bijna de helft van de middelen verkeerd besteed. Onze studiedienst berekende dat slechts 29,6% van de aanwervingssteun naar aanwervingen gaat van werknemers uit zwakke groepen. De steun aan sterke groepen zit nagenoeg op hetzelfde niveau (26,4%). Minister Muyters maakt met andere woorden geen onderscheid tussen sterke en zwakke groepen op de arbeidsmarkt. Dan kan je natuurlijk ook niet spreken van een doelgroepenbeleid.

Een eenvoudig voorbeeld maakt snel duidelijk waar het fout gaat. De gemiddelde kans voor een werkzoekende om de komende maand een job te vinden ligt in Vlaanderen op 9,1%. Bij middengeschoolde jongeren die minder dan 2 jaar werkloos zijn bedraagt deze kans 16,25%. Hun kans om snel werk te vinden, ligt dus een pak hoger dan het algemene gemiddelde. Toch wordt de aanwerving van alle middengeschoolde jongeren ondersteund met een doelgroepkorting. De facto komt dit neer op weggegooid geld. En zo zitten er meerdere hiaten in het doelgroepenbeleid van minister Muyters.

Met Groen stellen we een alternatief doelgroepenbeleid voor, gebaseerd op objectieve cijfers. Alle middelen gaan naar werkzoekenden die minder dan die gemiddelde 9,1% kans hebben om snel een job te vinden. Zo komen we uit bij drie nieuwe categorieën:

-    Alle laaggeschoolde werklozen
-    Alle middengeschoolde werklozen ouder dan 55 jaar, middengeschoolde werklozen ouder dan 25 jaar die langer dan 1 jaar werkloos zijn, en jonge middengeschoolde werklozen die langer dan 2 jaar werkloos zijn
-    Alle hooggeschoolde werklozen ouder dan 55 jaar, en hooggeschoolde werklozen ouder dan 25 jaar die langer dan 2 jaar werkloos zijn

Als we naar de budgetten kijken, zien we dat er met de plannen van Muyters 160 miljoen euro gaat naar het aanwerven van zwakkere werknemers. Van het totale bedrag gericht op aanwervingen (305 miljoen euro) gaat er dus 145 miljoen euro naar mensen die eigenlijk geen ondersteuning nodig hebben. Groen wil de ondersteuning richten op wie het echt nodig heeft. In totaal trekken we hiervoor 358 miljoen euro uit. Iets meer dan de huidige regering, maar in ons voorstel gooien we geen geld weg. Het doelgroepenbudget van Groen gaat integraal naar de zwakste groepen op de arbeidsmarkt. 

Bankentaks bevoordeelt grootbanken

Nieuwsoverzicht Groen -

Bankentaks bevoordeelt grootbanken25 jun, 2015 Lees voor

Groen is niet te spreken over de concrete uitwerking van de bankentaks. Die bevoordeelt de grootbanken die gered moesten worden door de belastingbetaler.

Meyrem AlmaciPartijvoorzitster en federaal parlementslid

Volgens oppositiepartij Groen levert minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) na de karaattaks en de kaaimantaks met de bankentaks 'alweer een wet af die op alle vlakken rammelt'. De partij zwaait onder meer met een advies van de Raad van State om de concrete uitwerking ervan aan te klagen. Die extra belasting bedraagt 100 miljoen euro, waarvan de banken 75 miljoen euro moeten ophoesten. De overige 25 miljoen euro is afkomstig van de verzekeringen. Ze maakt deel uit van de zogenaamde eerste taxshift die al in het regeerakkoord stond. Eergisteren werd de bankentaks goedgekeurd in de kamercommissie Financiën. Nu moet ze nog naar de plenaire vergadering. Daarom trekt Groen aan de alarmbel. Volgens de partij leert een grondige analyse dat de bankentaks slecht in elkaar zit. De kern van de kritiek luidt dat de taks blind blijft voor het risicoprofiel van de bank. Meer zelfs, volgens Groen-voorzitster Meyrem Almaci treft de taks banken die niet gered moesten worden veel harder dan de grootbanken. 'Van Overtveldt tart de limieten van de bevolking en van de kleine banken, maar ontziet zij die de crisis veroorzaakten', stelt ze.

Volgens het kabinet-Van Overtveldt is er een goede reden waarom het risicogewogen kapitaal niet is gebruikt als basis van de berekening. 'Verschillende opties wat betreft de berekeningsbasis werden onderzocht, maar de regering wenste een eenvoudige maatregel die gemakkelijk te implementeren is, die geen onderscheid maakt tussen een vennootschap of een bijkantoor en die geen nadelige invloed heeft op de financiering van de economie en de gezinnen. Bovendien bestaat er al een taks op basis van risicogewogen elementen, namelijk de bijdrage voor de financiële stabiliteit.'

Van Overtveldt benadrukte in de commissie dat de wet ook buitenlandse banken treft die in ons land actief zijn. De grote banken nemen wel degelijk twee derde van de belasting voor hun rekening. En de bankensector zal na de invoering van de bankentaks in totaal zowat 1,4 miljard euro bijdragen aan de schatkist, zo rekende hij voor, waardoor er nauwelijks nog marge bestaat voor nieuwe belastingen. Groen zit ook dwars dat banken en verzekeringen wel maar beleggingsinstellingen niet onder de regeling vallen. Ook de Raad van State vraagt zich af waarom de regering hier de grens trekt. Ook dat heeft zijn redenen, klinkt het bij de minister: 'Beleggingsinstellingen halen geen deposito's op en handelen dus voor eigen rekening en niet met spaargeld.' Volgens Groen is het ook de bedoeling dat de belasting bij koninklijk besluit kan worden aangepast, dus zonder langs het parlement te passeren. Maar volgens het kabinet-Van Overtveldt is daar geen sprake van. 'De Raad Van State liet ons twee opties: ofwel bij wet wijzigen ofwel bij KB en daarna bevestigen bij wet. We hebben gekozen voor de eerste optie.'

Dit artikel verscheen in De Standaard op donderdag 25 juni 2015

Groen op kop bij 3 van de 4 winnaars 'Fietsgemeenten 2015'

Nieuwsoverzicht Groen -

Groen op kop bij 3 van de 4 winnaars 'Fietsgemeenten 2015' Lees voor  De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) bekroont steden en gemeenten die de afgelopen jaren een goed en zichtbaar fietsbeleid hebben gevoerd. Uit 30 kandidaten sleepten 4 laureaten een award en 50.000 euro in de wacht, bij drie daarvan zit Groen in de meerderheid. Gent wint de award ‘Fietsstad 2015’, Boechout is laureaat onder kleine gemeenten en Kontich deelt met Deinze de prijs bij de middelgrote gemeenten. De winnaars krijgen naast een award 50.000 euro om te investeren in nieuwe fietsinfrastructuur. Gent sleepte daarnaast ook de publieksprijs in de wacht. "Een fietser moet voelen dat hij een belangrijke actor is in het verkeer en geen randverschijnsel", vat de Gentse schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) het samen. ‘In Gent slagen we er de laatste jaren stilaan in om de fietsers zichtbaar te maken’, legt Watteeuw uit aan de openbare omroep. Gent is een voortrekker in het inrichten van fietsstraten, schoolstraten en leefstraten, vindt de jury. Volgens de juryleden is Gent een voorbeeld van een stad die ‘de fietscultuur hoog in het vaandel draagt’. De mooie infrastructuurprojecten die de stad voor fietsers realiseerde zoals fietstunnels en fietsbruggen vielen meer dan in de smaak. In de categorie kleine gemeenten steekt het Boechoutse fietsbeleidsplan er volgens de jury met hoofd en schouders bovenuit. ‘Boechout is en blijft een voorbeeld voor andere kleinere gemeenten. Infrastructuurprojecten zoals bijvoorbeeld het lokale tracé van de nieuwe fietssnelweg Antwerpen-Lier zijn er voorbeeldig’, luidt het. Ook het ambitieuze en fietsvriendelijke verkeerscirculatieplan van Kontich vangt lof. Van alle genomineerden in de categorie middelgrote gemeenten kent Kontich het sterkst stijgende fietsgebruik. Een mooie beloning voor hard werk en een uitgelezen moment om in de verf te zetten dat Groen op lokaal niveau werkt, vindt Groen schepen in Kontich Joost Fillet. ‘Het is belangrijk dat we de concrete acties die werden beloond, doortrekken in alle besturen.’ ‘Het succes van kleine of grote initiatieven als de fietsstraten, leefstraten, fiets-o-strades, sensibiliseringsinitiatieven als mijnkorteritten.be, verkeersborden waar fietsers niet moeten stoppen, een fietsenstalling voor 10 fietsen in plaats van 1 autoparkeerplaats, …allemaal acties die aantonen dat andere, duurzame keuzes voor mobiliteit prioritair en haalbaar zijn om de druk op onze leefomgeving te verminderen’, aldus Fillet.   Filip WatteeuwSchepen Gent Mik Renders Joost FilletSchepen Kontich Feiten
 • 25 jun 2015
Andere realisaties
 • Filiep Bouckenooghe

  Toen Groen na de verkiezingen van 2012 de uittredende coalitie versterkte, werd er soms gesproken over‘depanneren’. Ruim een jaar later wordt dat niet meer gezegd. Groen heeft een meerwaarde en met Filiep Bouckenooghe waait er een frisse wind door Roeselare.

  Meer
 • Frie Niesten

  Gemiddeld slikken Belgen veel en dure geneesmiddelen. Het gebruik neemt bovendien toe. Rusthuisbewoners vormen een bijzonder kwetsbare groep en moeten extra begeleid worden.

  Meer
 • Adelheid Byttebier

  In Schaarbeek opent er binnenkort een nieuwe Nederlandstalige gemeenteschool. Leuk nieuws, zou je denken. Maar eigenlijk is het groot nieuws, niet in het minst voor de kinderen van Schaarbeek, voor wie er meer en beter onderwijs zit aan te komen.

  Meer
 • Staf Aerts

  Een aantrekkelijk imago maakt een gemeente succesvol en geliefd. Zeker als je de bevolking betrekt bij de opmaak van een nieuw logo. Dat gebeurde in Duffel.

  Meer
Meer realisaties

Onaanvaardbaar dat jongeren in politiecel moeten overnachten

Nieuwsoverzicht Groen -

Onaanvaardbaar dat jongeren in politiecel moeten overnachten24 jun, 2015 Lees voor

Deze nacht sliepen opnieuw twee meisjes van 13 en 14 in een politiecel omdat er geen plaats was in een jeugdinstelling.  “Het is onaanvaardbaar dat anno 2015 jongeren in ernstige crisissituaties worden doorverwezen naar een politiecel omdat er onvoldoende capaciteit is in de jeugdzorg”, reageert Groen-parlementslid Elke Van den Brandt verontwaardigd.

Elke Van den BrandtVlaams parlementslid

Voor de ondersteuning van jongeren met probleemsituaties schiet de overheid  over het hele spectrum te kort. Hoewel de Integrale jeugdzorg op papier inzet op vroeg detectie, is er onvoldoende ruimte voor in de praktijk.  Jongeren zitten gemiddeld 107 dagen op psychologische ondersteuning. Ondertussen neemt het aantal crisissituaties jaar na jaar toe. “Zelfs aan jongeren die in een crisissituatie terecht komen zegt deze regering: trek je plan”, zegt Elke Van den Brandt.

“Groen vindt het goed dat Minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) aanpassingen aan het decreet Integrale jeugdhulp aankondigde, maar zonder de nodige capaciteitsuitbreiding blijft dit een slag in het water”, analyseert Van den Brandt. De minister erkent dat er een capaciteitsprobleem is, maar maakt amper middelen vrij om de tekorten weg te werken. “Minister Vandeurzen steekt daardoor de kop in het zand, ten koste van kwetsbare jongeren. Het kan echt niet langer dat jongeren in nood in allerlei wachtkamers op zelfs in politiecellen terecht komen”, besluit het Groen-parlementslid.

Nederlandse klimaatzaak moet wake up call zijn voor beleid in België

Nieuwsoverzicht Groen -

Nederlandse klimaatzaak moet wake up call zijn voor beleid in België24 jun, 2015 Lees voor

De uitspraak van de Nederlandse rechter is een wake up call voor onze regeringen. Klimaatsenator Hermes Sanctorum: “Ook België dreigt veroordeeld te worden indien de ministers geen actie ondernemen. Een veroordeling kan ontlopen worden als er maatregelen komen om de CO2 uitstoot met minstens 25% te verminderen. Maatregelen die goed zijn voor het klimaat, verbeteren ook het dagelijks leven van mensen. Investeren in energiezuinig wonen bijvoorbeeld, levert makkelijk een besparing op tot 1000 euro op de energiefactuur".

Hermes SanctorumVlaams parlementslid

De positieve uitspraak in de Klimaatzaak in Nederland is een belangrijke doorbraak. Voor het eerst tikt een rechter een overheid op de vingers voor een te laks klimaatbeleid. “Dit belooft goeds voor de Klimaatzaak in ons land. Want ook de regeringen van N-VA, Open VLD en CD&V doen te weinig inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen”, reageert Groen-parlementslid Hermes Sanctorum op de uitspraak in de Nederlandse Klimaatzaak.

Opmerkelijk is dat volgens de Nederlandse rechter de zorgplicht zwaarder doorweegt dan beleidsvrijheid, van zodra politieke vertegenwoordigers een urgent probleem als klimaatverandering niet aanpakken. Het vonnis is ook beargumenteerd op basis van wetenschappelijke bewijzen. De rechter stelt dat, zelfs los van de Europese verplichtingen, een overheid verplicht is om de CO2-uitstoot met minstens 25 procent te verminderen. De argumenten à decharge dat die maatregelen te duur zouden zijn of de concurrentiekracht van het land eronder zou lijden, werden door de rechter punt voor punt van tafel geveegd.

“Ook in België vraagt Groen dat de overheden minstens 25% vermindering door eigen inspanningen zouden realiseren. Het is veel beter om te investeren in Vlaams beleid, eerder dan “schone lucht” aan te kopen in het buitenland of boekhoudkundige achterpoorten te gebruiken. Maar er is zelfs nog geen akkoord tussen de Vlaamse en de andere regeringen over de verdeling van de inspanningen. Ministers van Klimaat Joke Schauvliege en Marghem moeten dus een serieuze versnelling hoger schakelen. Ze mogen het niet tot veroordelingen laten komen. De Nederlandse uitspraak is dan ook een wake-up call aan de beleidsvoerders in ons land”, zegt Klimaatsenator Hermes Sanctorum.

Nationale loterij schenkt plezierreisjes aan topverkopers

Nieuwsoverzicht Groen -

Nationale loterij schenkt plezierreisjes aan topverkopers24 jun, 2015 Lees voor

De Nationale Loterij heeft de voorbije acht jaar 2,2 miljoen euro besteed aan luxereizen voor haar beste verkopers. "Pure verspilling van overheidsgeld, want de verkopers krijgen al bonussen en commissies. Dit geld was beter besteed aan kankeronderzoek."

Stefaan Van HeckeFederaal parlementslid

De voorbije dagen hebben alle 5.300 Lotto-verkopers in ons land een e-mail ontvangen met als titel 'Hoe ver wil jij gaan?'. Daarin roept de Nationale Loterij op om de komende maanden "tot het uiterste" te gaan. Wie een topomzet haalt, mag dan samen met zijn of haar partner op droomreis. In totaal liggen 120 tickets klaar voor zes dagen all-in genieten in Senegal. Dat mag een kleine 310.000 euro kosten.

"Via een openbare aanbesteding is de Loterij op zoek naar een reisorganisator die de luxetrip op touw moet zetten. Ik wist niet wat ik las toen ik per toeval op deze aanbesteding stootte", zegt Stefaan Van Hecke. "Het kan toch niet dat een overheidsbedrijf op deze manier publieke middelen aanwendt? Puur weggegooid geld. De taak van de Loterij is om projecten van maatschappelijk nut te sponsoren. Ze doet dat ook. Maar elk jaar zijn er wel organisaties die uit de boot vallen of het met minder moeten doen. Zij kunnen die 310.000 euro goed gebruiken. Denk maar aan kleine cultuurhuizen, sportclubs of kankeronderzoekers."

Minderjarigen

De trip naar Senegal is geen unicum. De Nationale Loterij organiseert al zeker acht jaar dergelijke reizen. Opvallend: de uitstapjes worden almaar grootser. In 2008 gingen de beste verkopers nog 'slechts' vier dagen naar Sardinië. Maar nadien passeerden onder meer een luxecruise van een week naar Brazilië en een safaritocht in Kenia de revue.

"De druk om steeds meer kansspelen te slijten, wordt elk jaar stevig opgedreven", aldus nog Van Hecke. "Dat is bijzonder zuur. Zeker als je weet dat nu al één op de vier verkooppunten wel eens krasbiljetten verkoopt aan minderjarigen. Zo'n verregaand beloningssysteem kan die onwettige pratijken alleen maar in de hand werken. Bovendien deelt de Loterij jaarlijks al tientallen miljoenen aan bonussen en commissielonen uit. In 2013 ging het nog om een bedrag van 86 miljoen euro. Ik denk dat dit wel volstaat als motivering. Die plezierreisjes zijn compleet overbodig." "Wij kunnen pas geld teruggeven aan de maatschappij als er eerst centen binnenkomen", reageert Kristel Vervloessem, woordvoerster van de Nationale Loterij. "Het klopt dat de verkopers al bonussen en commissielonen krijgen. Maar wij willen onze topverkopers ook op een meer persoonlijke manier bedanken voor hun inzet. Zo'n reis kan bovendien het partnerschap tussen de handelaars onderling en de Loterij versterken. Het budget dat we aan deze trips besteden, is de afgelopen jaren trouwens stabiel gebleven."

Dit artikel verscheen in Het Laatste Nieuws, woensdag 24 juni 2015

Verkoop van antibiotica stijgt: “Volksgezondheid duidelijk geen prioriteit voor regering”

Nieuwsoverzicht Groen -

Verkoop van antibiotica stijgt: “Volksgezondheid duidelijk geen prioriteit voor regering”23 jun, 2015 Lees voor

Ecolo-Groen reageert teleurgesteld op de stijging van de verkoop van antibiotica in de Belgische veeteelt. De doelstelling voor 2020, namelijk een halvering van het antibioticagebruik in de veeteelt, dreigt op die manier niet te worden gehaald. 

Anne DedryFederaal parlementslid

Ecolo-Groen betreurt vooral de passieve houding van de bevoegde ministers. “Minister De Block (Volksgezondheid) schuift de hete aardappel door naar collega Minister Borsus (Landbouw). Dat dit voor de regering vooral een probleem van landbouw is, en niet van volksgezondheid, toont aan hoe weinig men begaan is met volksgezondheid. Er is nood aan meer dwingende maatregelen vanuit de overheid”, vinden kamerleden Anne Dedry (Groen) en Muriel Gerkens (Ecolo).

De Groenen juichen het aangekondigde datacollectiesysteem van gebruiksgegevens toe, dat er komt op initiatief van de sector. Opnieuw laken ze de passieve houding van de regering. “Als sinds 2014 vragen we om de oprichting van zo’n databank. Dat die er nu eindelijk komt is een verdienste van de sector, niet van de politiek. Een duurzaam antibioticabeleid vraagt input van alle actoren, dus ook van de overheid. De regering moet middelen vrijmaken voor sensibilisering, en werk maken van dwingende maatregelen om de verkoop van de meest kritische antibiotica tegen te gaan”, besluit Dedry.

 

Tijd voor Minister Weyts om te kiezen tussen Oosterweel of Ringland

Nieuwsoverzicht Groen -

Tijd voor Minister Weyts om te kiezen tussen Oosterweel of Ringland23 jun, 2015 Lees voor

“Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) staat nu voor de keuze: het is of Ringland, of de Oosterweelverbinding”, reageert Groen-parlementslid Wouter Van Besien dinsdag op de studie van het Ringlandcollectief.

Wouter Van BesienVlaams parlementslid

Die studie bevestigt duidelijk dat de Oosterweelverbinding die de regering van N-VA, Open VLD en CD&V wil realiseren, niet compatibel is met de volledige overkapping van de Antwerpse ring. De Oosterweelverbinding slaagt niet in de opdracht om een oplossing te bieden die een vlotte mobiliteit combineert met gezonde lucht en nieuwe ruimte voor de Antwerpenaren.

“Deze studie maakt een einde aan de dubbelzinnigheid die BAM en ook N-VA, Open VLD en CD&V poogden in stand te houden. Het én-én verhaal is voorbij. Het is of Oosterweel, of de volledige overkapping van Ringland. Ben Weyts kan niet langer verstoppertje spelen. Groen vindt een duidelijke uitspraak van minister Weyts nu op zijn plaats", zegt Van Besien.
 
“Ringland klaagt ook aan dat ze niet betrokken werden door de Vlaamse regering. Dat is ernstig. De regering-Bourgeois maakt exact dezelfde fouten als de regering-Peeters. Het wordt tijd dat de ministers beseffen dat we in de 21ste eeuw leven, en dat je dus moet overleggen met de mensen en de organisaties als je draagvlak wil voor je projecten”, besluit het Groen-parlementslid.

Pagina's

Abonneren op Assenede aggregator