Feed-aggregator

Zachte heelmeesters maken stinkende wonden

Nieuwsoverzicht Groen -

Zachte heelmeesters maken stinkende wonden24 apr, 2015 Lees voor

Ecolo-Groen reageert in eerste instantie ontgoocheld op het plan van aanpak voor de hervorming van de ziekenhuisfinanciering dat Minister De Block (Open VLD) vandaag voorstelde. “Minister De Block heeft zich geschikt naar de wensen van bepaalde  artsensyndicaten. Dit voorstel biedt geen echte oplossing voor de ‘duale financiering’. De ziekenhuizen blijven immers afhankelijk van de artsen voor hun inkomsten”, aldus Anne Dedry, kamerlid (Groen).

Anne DedryFederaal parlementslid

Volgens Ecolo-Groen mist Minister De Block hier het momentum om werk te maken van een echte ziekenhuishervorming. “Er is geen echte oplossing voor het perfide mechanisme van dubbele financiering. Omdat ziekenhuizen te weinig gefinancierd worden, oefenen ze druk uit op artsen om het aantal (soms onnodige) prestaties op te drijven, waardoor je als patiënt nog steeds dure of schadelijke behandelingen kan krijgen die eigenlijk onnodig waren. Dit gaat ten koste van de inzet van voldoende verplegend en verzorgend personeel rond het bed van de patiënt. De Minister biedt hier geen duurzame oplossing voor, ook al komt er meer transparantie”, aldus Dedry. 

De hervorming van het ziekenhuislandschap van De Block gaat voor de Groenen wel in de goede richting. “Voorlopig zie ik echter geen enkele garantie dat dit op territoriale basis zal gebeuren, zoals huisartsen en andere experten voorstellen”, stelt Dedry. Ook de huisartsen blijven voorlopig op hun honger zitten. Dedry: “Er staat wel erg weinig in over afstemming met eerste lijn. Ik hoop van harte dat de Minister in het gedetailleerde plan dat dinsdag in de Commissie wordt voorgesteld hier wel dieper op in gaat.” 

 

Door gebrekkig budget Crevits blijft scholenbouw hopeloos achterop

Nieuwsoverzicht Groen -

Door gebrekkig budget Crevits blijft scholenbouw hopeloos achterop24 apr, 2015 Lees voor

Minister van Onderwijs Hilde Crevits maakt vrijdag bekend dat ze 36 miljoen euro voorziet voor extra capaciteit voor scholen in Vlaanderen en Brussel. “De lokale ‘taskforces capaciteit’ berekenden dat ze dit jaar bedragen 408,5 miljoen euro capaciteitsmiddelen nodig hebben”, herinnert Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman: “Dit is zoals een gigantisch lek in een buis proberen te stoppen door er een vinger in te steken”.

Elisabeth MeulemanVlaams parlementslid

De reguliere scholenbouw moet het doen met een bijkomende 13 miljoen euro. “Daarmee groeien de jarenlange wachtlijsten alleen maar aan. In het meest minimale scenario is jaarlijks 390 miljoen nodig om de wachtlijsten te doen inkrimpen, zo berekende de eigen onderwijsadministratie van de minister vorig jaar nog”, analyseert Elisabeth Meuleman.

In Crevits’ begroting 2015 is niet meer geld, maar 43 miljoen euro minder aan (reguliere) vastleggingskredieten voor nieuwe bouwdossiers vastgelegd. Dat is een daling van 15 tot 20 procent op het reguliere budget scholenbouw.

“Jarenlang al houdt de Vlaamse regering de steden en gemeenten aan een dun infuus waar slechts traag en druppelsgewijs middelen uit vloeien. Dit laat steden niet toe om op langere termijn te plannen en de problemen op vlak van capaciteit en gebrekkige schoolinfrastructuur adequaat aan te pakken. Door Crevits' te lage budgetten komen onze kinderen uiteindelijk terecht in krakkemikkige lokalen en containers”, duidt het Groen-parlementslid. 

Volgens de regeringscommunicatie gaat het geld naar 11 Vlaamse gemeenten en Brussel. “Maar er waren 15 aanvragen en een lijst van 17 capaciteitsgemeenten en Brussel. Wat doet Hilde Crevits met de afvallers?”, vraagt het Groen-parlementslid.

Bij haar aantreden deed de CD&V-minister in diverse interviews de belofte dat ze “500 miljoen extra voor scholenbouw” zou inzetten. Al in oktober 2014, als reactie op een interpellatie van de Groen-politica over capaciteit en scholenbouw, kondigde minister Crevits aan prioritair werk te maken van een Masterplan scholenbouw dat de problemen zou aanpakken. “Helaas moeten scholen en steden zich in 2015 opnieuw tevreden stellen met een aalmoes, terwijl het toekomstgericht plan uitgesteld wordt. Voor de scholen wordt het weer dweilen met de kraan open”, besluit Meuleman.

Brusselse regering moet transparanter

Nieuwsoverzicht Groen -

Brusselse regering moet transparanter24 apr, 2015 Lees voor

Groen en Ecolo vragen dringend meer transparantie van de Brusselse regering. Het Brussels parlement krijgt nauwelijks zicht op de werking of de financiële toestand van de instellingen van de Brusselse regering. Nochtans kampt het met een deficit van 20 miljoen euro en zijn er klachten over de aanwerving van vrouwen. Daarom dienden Groen en Ecolo met de steun van MR een voorstel van resolutie in om het Rekenhof te belasten met een doorlichting van het Agentschap Net Brussel en zijn dochtermaatschappijen. 

Annemie MaesBrussels parlementslid

Groen en Ecolo vragen dringend meer transparantie van de Brusselse regering. Het Brussels parlement krijgt nauwelijks zicht op de werking of de financiële toestand van de instellingen van de Brusselse regering. Nochtans kampt het met een deficit van 20 miljoen euro en zijn er klachten over de aanwerving van vrouwen. Daarom dienden Groen en Ecolo met de steun van MR een voorstel van resolutie in om het Rekenhof te belasten met een doorlichting van het Agentschap Net Brussel en zijn dochtermaatschappijen. 

Net Brussel is niet de enige Brusselse overheidsinstelling die niet transparant werkt. De regering moedigt op zijn zachtst gezegd de transparantie van haar instellingen niet aan. Want ook de nieuw op te richten Instelling van Openbaar Nut (ION), die voor de coördinatie van het veiligheidsbeleid van Brussel moet zorgen, riskeert een ondoorzichtige doos te worden. Een voorstel van Groen om van bij de oprichting transparant te zijn en het jaarverslag met een overzicht van de financiële situatie van de ION niet enkel aan de regering maar ook aan het parlement voor te stellen, werd al in de commissie weggestemd door de meerderheidspartijen. Deze ordonnantie wordt eveneens vandaag in het parlement besproken. 

“Net Brussel blijft groeien en mensen aanwerven, maar de straten worden er niet netter om. Bovendien zouden er klachten zijn over de aanwerving van vrouwen. Wat heeft de regering van minister-president Vervoort te vrezen van een doorlichting als er niets aan de hand is?”, zegt Annemie Maes (Groen). Ook Barbara Trachte en Arnaud Pinxteren (Ecolo) betreuren dat het voorstel in de commissie werd weggestemd: “De meerderheid verwerpt hiermee zelfs een minimale transparantie en parlementaire controle. We vragen enkel toezicht op de financiële situatie. Als we zien dat het Agentschap Net Brussel de laatste 7 jaar 31% meer middelen kreeg, maar het sorteren slechts met 6% kon verbeteren, loopt er duidelijk iets mis.” 

Het gebrek aan transparantie bij sommige Brusselse overheidsinstellingen is een probleem. Maar des te schrijnender is de onwil om geen controle toe te laten voor de nieuwe ION over veiligheid en preventie. Over die werking zal het Brussels parlement ook geen controle kunnen uitvoeren. 

“Groen-Ecolo had al kritiek over de weinig ambitieuze aanpak van de minister-president op het vlak van veiligheid. Dat alle beslissingen in oude achterkamerpolitieke stijl zullen worden gemaakt, doet ons niet bepaald hopen op het beste”, aldus Annemie Maes.

 

Regering moet wetsontwerp herzien om Doel 1 en Doel 2 open te houden

Nieuwsoverzicht Groen -

Regering moet wetsontwerp herzien om Doel 1 en Doel 2 open te houden24 apr, 2015 Lees voor

Vandaag brengen we in De Standaard aan het licht dat er ook een erg kritisch juridisch advies is van het FANC over de levensduurverlenging van Doel 1 en 2. Zo graag wil deze regering oude kercentrales verlengen dat men fouten maakt. De regering moet haar huiswerk opnieuw maken, nieuwe vergunning aanvragen en een MER-procedure opstarten.

Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider

De Raad van State wees er al op dat de vergunning van Doel 1 half februari is verlopen. Er is een nieuwe vergunning nodig, inclusief een omslachtig en delicaat milieueffectenrapport met een bevraging bij de omwonenden. De regering wil dat vermijden. 

Minister van Energie Marie-Christine Marghem vroeg het Fanc of ze toch door kon gaan met haar wetsontwerp en het antwoord is duidelijk negatief. Het Fanc geeft twee suggesties om het ontwerp aan te passen. Een eerste mogelijkheid is dat er een speciale procedure zonder milieueffectenrapport en met kortere termijnen wordt uitgewerkt, maar waarbij de rechten van de omwonenden en het leefmilieu toch voldoende worden beschermd. Een tweede -gevoeligere- mogelijkheid bestaat erin dat de vergunning met terugwerkende kracht wordt verlengd. Alleen is het Grondwettelijk Hof streng voor dergelijke wetten. Er zou wel hoogdringendheid kunnen ingeroepen worden, want de energiebevoorrading komt in het gedrang.

1. Wat staat er precies in dat wetsontwerp?

Het wetsontwerp is bedoeld om de kernreactoren Doel 1 en 2 tien jaar langer open te kunnen houden en zo de energiebevoorrading te verzekeren. Daarvoor wordt de wet op de kernuitstap aangepast. Er wordt ook een vergoeding voor het tien langer openhouden van die kerncentrales afgesproken met eigenaar Electrabel. En er wordt een fonds opgericht om onderzoek en innovatie in nieuwe energietechnieken te promoten.

2. Wat is er mis met het ontwerp?

De Raad van State heeft er al op gewezen dat de vergunning van Doel 1 midden februari is verlopen. Om de reactor te heropenen, is een nieuwe vergunning nodig, inclusief een omslachtig en delicaat milieueffectenrapport, waarbij de mening van de omwonende bevolking, ook in het zuiden van Nederland, gevraagd wordt.

De regering wil dit uiteraard vermijden. Minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) zei eerst dat ze rekening had gehouden met het advies van de Raad van State, maar ze vroeg het Fanc toch of ze nog verder kon gaan met haar wetsontwerp. Het antwoord is duidelijk neen. Als het de bedoeling is om de levensduur van kernreactor Doel 1 te verlengen zonder een volledig nieuwe vergunning te moeten aanvragen, volstaat het wetsontwerp niet, zegt het Fanc.

'Wij begrijpen dat de wetgever wenst te vermijden dat voor de herneming van de elektriciteitsproductie in Doel 1 een volledig nieuwe vergunningsaanvraag moet worden ingediend. Een wijziging van het wetsontwerp dringt zich dan onvermijdelijk op', staat in het advies.

Zonder aanpassingen is het zelfs gewoon onmogelijk om Doel 1 een volledig nieuwe vergunning te geven. In een ander deel van de huidige wet op de kernuitstap staat uitdrukkelijk dat dit niet meer kan. Het wetsontwerp van Marghem past dat artikel niet aan. Daarnaast heeft België ook een verdrag ondertekend dat ons land aanmaant - maar niet verplicht - om een milieueffectenrapport op te stellen bij de verlenging van de vergunning van een kerncentrale.

3. Brengt dit het langer openhouden van de kernreactoren in gevaar?

Het Fanc doet twee suggesties om het wetsontwerp aan te passen. Een eerste bestaat erin om een speciale procedure zonder milieueffectenrapport en met kortere termijnen uit te werken, maar waarbij de rechten van de omwonenden en het leefmilieu toch voldoende worden beschermd. De Europese richtlijn over milieueffectenrapporten bevat trouwens een uitzonderingsclausule voor uitzonderlijke omstandigheden. Volgens het Fanc zijn de omstandigheden inderdaad uitzonderlijk: de energiebevoorrading komt in het gedrang.

Een tweede mogelijkheid ligt nog veel gevoeliger. Het Fanc suggereert dat het mogelijk is om de vergunning voor Doel 1 met terugwerkende kracht te verlengen, zodat ze juridisch nooit vervallen zou zijn geweest. Alleen is het Grondwettelijk Hof altijd erg streng voor dergelijke wetten. Wetten met terugwerkende kracht zijn een recept voor rechtsonzekerheid. Ze kunnen alleen als het niet anders kan. Volgens het Fanc kan ook hier de hoogdringendheid worden ingeroepen om maatregelen te nemen, aangezien de energiebevoorrading in het gedrang komt.

4. Is er nog tijd alvorens het licht uitgaat?

De afspraak is dat er tegen eind november een overeenkomst wordt bereikt met eigenaar Electrabel. Lukt dat niet, dan gaan de kernreactoren eind maart 2016 toch dicht. Er is dus nog wel even de tijd om het wetsontwerp aan te passen. Doel 1 kan hoe dan ook niet onmiddellijk open. Eerst moet de kernreactor grondig worden gerenoveerd. Of minister van Energie Marie-Christine Marghem ingaat op de opmerkingen van het Fanc is ook nog niet duidelijk. 'We hebben akte genomen en zullen te gepasten tijde reageren', klinkt het op het kabinet. Volgende maand wordt het wetsontwerp - met hoorzittingen - besproken in de Kamer.

Volgens Groen-fractieleider Kristof Calvo lijdt minister Marghem gezichtsverlies. 'De regering staat zo te springen om Doel 1 en 2 te verlengen, dat ze erg slordig te werk gaat', zegt hij. 'Het Fanc moet zijn rol ernstig nemen en niet zomaar aannemen dat de regering het spel correct speelt.'

 

 Dit artikel verscheen in De Standaard van vrijdag 24 april

Raad van Europa keurt transgenderresolutie goed

Nieuwsoverzicht Groen -

Raad van Europa keurt transgenderresolutie goed24 apr, 2015 Lees voor

Het is voor het eerst dat in Europa een dergelijk breed draagvlak is gebleken om de mensenrechten van transgenders te respecteren en te bevorderen. In de resolutie worden de 47 lidstaten van de Raad van Europa opgeroepen om wetgeving te schrappen die de rechten van de transgenders beperkt en zo een einde te maken aan de discriminatie van deze groep. 

Petra De SutterSenator

Daarnaast moeten de wettelijke regelingen voor geslachtsregistratie gebaseerd worden op zelfbeschikking. Tot slot maakt de resolutie ook mogelijk dat een derde genderaanduiding ‘x’ kan worden opgenomen in de identiteitspapieren. 

Erg opvallend was de tussenkomst van Groen Senator Petra De Sutter. Zij deelde tijdens de bespreking van de resolutie haar eigen ervaringen als transgender, en de moeilijkheden waarmee ze werd en wordt geconfronteerd. Daarnaast deed ze een warme oproep naar alle leden van de Raad om werk te maken van de strijd tegen discriminatie van transgenders. Tot slot riep ze op om het baanbrekende voorbeeld van Malta, waar wettelijke genderidentiteit totaal afhankelijk is van de beleving van de persoon in kwestie, te volgen. Haar sterke getuigenis maakte indruk op de assemblee. De voorzitter van de Raad feliciteerde haar persoonlijk, en ook andere leden van de Raad van Europa lieten hun bewondering blijken met een warm applaus en uitingen van dankbaarheid op twitter. De integrale tekst kan je hieronder vinden.

 

 

  The PRESIDENT – Thank you. I now give the floor to Ms de Sutter.

      Ms DE SUTTER (Belgium) – As a transgender woman myself and a member of this Assembly, I cannot but speak this afternoon. The draft resolution on discrimination against transgender people in Europe is a unique endeavour in many ways, and I congratulate the rapporteur and her team on their extensive research, their commitment to the subject and the thoughtful recommendations that they have made.

      Ignorance breeds fear, and fear breeds aversion and hatred. That is the mechanism of all discrimination and violence in the world. The resolution will contribute to a better understanding of the transgender cause, and will therefore fight doubly against discrimination – first, simply by discussing the issue, and secondly by dealing specifically with discrimination against transgender people.

      It is true that being transgender in 2015 is still a huge cause of discrimination and violence in most countries of the world. I myself experienced a very painful personal journey before I truly understood who I was, and that identity crisis brought me to the verge of death. I survived, but many others did not and do not. I am still grateful for the help and understanding that I received from many people at my university and at the hospital where I work when I came out 10 years ago. However, many others are not so lucky. They lose their jobs, their friends, their partners and sometimes their lives because of ignorance, hatred, discrimination and violence. Around the world, one transgender person is murdered every three days just for being transgender, and often the victim is blamed rather than the murderer. Some 41% of people who are transgender or gender non-conforming have attempted suicide at some time in their life – being transgender is one of the most deadly conditions that one can be born with.

      Colleagues, please give the resolution the attention it deserves. Being gender non-conforming is not a disease, and it is not a sin. It is a variation on the gender continuum, an example of the rich diversity of humankind, and it is not right if people are discriminated against because of it. I ask you to spread this insight in your parliaments and put it in the highest place on your agendas, because it may save many people’s lives.

      I ask those of you representing countries where LGBT rights are already protected to follow the example of Malta, where gender identity has been recognised as something that only the individual himself or herself can experience, and grant a legal right of self-determination. Remove from your laws the psychiatric labelling of the condition and the requirement of forced sterilisation, and grant transgender people full human rights, the same as any other citizen in your country.

      Colleagues, I ask you, for all my peers out there, to take the resolution to heart. In helping to fight discrimination against transgender people, you can, for many of them, truly make the difference between life and death. I thank you.

      (Applause.)

      The PRESIDENT – I would like to thank and congratulate you, Ms de Sutter. It is not usual for the President to make a statement after a member of the Assembly has taken the floor, but I do it now. All that I can say is thank you, with all my heart.

 

Parlement moet scherp kunnen toezien op onderzoek informanten telecomoperatoren

Nieuwsoverzicht Groen -

Parlement moet scherp kunnen toezien op onderzoek informanten telecomoperatoren23 apr, 2015 Lees voor

Ecolo-Groen reageert verontrust op de onthullingen over de inzet van informanten bij telecomoperatoren, en eist snel klaarheid over deze beweringen. “De wetgeving met betrekking tot het verzamelen van gegevens bij telecomoperatoren is onderworpen aan strenge procedures, waaraan de inlichtingendiensten zich strikt dienen te houden”, vindt Stefaan Van Hecke.

Stefaan Van HeckeFederaal parlementslid

Ecolo-Groen roept Kamervoorzitter Bracke (N-VA) op tot de dringende bijeenroeping van de parlementaire begeleidingscommissie. “Op die manier kan het Comité I aan het parlement uitleggen welke onderzoeken zij opstarten naar aanleiding van deze onthullingen”, aldus Van Hecke.

De recente onthullingen over de inzet van informanten bij telecomoperatoren duiden op een mogelijke omzeiling van de procedure die voorzien is in de BIM-wet. “De inlichtingendiensten worden gecontroleerd door het Comité I, die werken voor en rapporteren aan de Kamer. Inlichtingendiensten zijn belangrijk in het functioneren van een democratische rechtsstaat, maar het parlement moet op elk moment haar controletaak kunnen uitoefenen. Als de BIM-wet in deze niet werd gerespecteerd, moet het Comité I een onderzoek opstarten”, vindt Van Hecke.

“Men moet voorzichtig omspringen met de gevoelige balans tussen privacy van het individu en veiligheid van de gemeenschap. Stevige procedures zoals diegene die voorzien zijn in de BIM-wet zijn erop gericht om dit evenwicht maximaal te respecteren. Dat de inlichtingendiensten dit met de voeten zouden treden is onaanvaardbaar”, besluit Van Hecke.

 

Geef elk talent een kans, Minister Muyters moet praktijktests tegen discriminatie invoeren

Nieuwsoverzicht Groen -

Geef elk talent een kans, Minister Muyters moet praktijktests tegen discriminatie invoeren23 apr, 2015 Lees voor

“Twee maanden nadat het Minderhedenforum de discriminaties bij dienstenchequebedrijven aantoonde, is er dus nog geen begin van verandering,” reageert Groen-parlementslid Imade Annouri op de Volt-reportage die woensdagavond toonde dat discriminatie bij dienstenchequebedrijven nog steeds veel voorkomt: “Minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) moet via de inspectie Werk en Sociale economie zelf praktijktests organiseren om discriminatie te detecteren." 

Imade AnnouriVlaams parlementslid Björn RzoskaVlaams parlementslid - fractieleider

Een handhavingsbeleid met praktijktests is nodig als sluitstuk van de bestrijding van discriminatie. Twee maand geleden verklaarden Open VLD en CD&V dat zij akkoord gingen met de vraag van Groen naar praktijktests. Maar de woorden van Open VLD en CD&V leidden niet tot regeringsmaatregelen. De twee regeringspartijen hebben de derde, de N-VA, nog steeds niet overtuigd. 

“Minister-president Geert Bourgeois moet nu bewijzen dat hij een man van zijn woord is. In september bestempelde hij het probleem van discriminatie terecht als ‘verwerpelijk’. Maar de maneuvers van de Vlaamse regering om dit dossier telkens uit te stellen zijn beschamend”, verklaart Groen-fractieleider Björn Rzoska.

“Geen enkele wet wordt zo vaak ongestraft met de voeten getreden als de discriminatiewetgeving”, vervolgt Annouri. “Discriminaties op de jobmarkt wegwerken is geen softlinks pamperbeleid. Het gaat erom om alle potentieel talent in ons land aan te spreken. Als de minister-president zich herpakt, en echt werk maakt van een beleid tegen discriminaties, dan mag hij rekenen op Groen als partner in het Vlaams parlement”, besluiten de Groene parlementsleden Rzoska en Annouri.

Volgende week staan er in het Vlaams Parlement hoorzittingen gepland over discriminatie op de arbeidsmarkt. Groen zal daar minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) opnieuw ondervragen over de kwestie.

GGO-besluitvorming versoepeld onder druk van TTIP-onderhandelingen

Nieuwsoverzicht Groen -

GGO-besluitvorming versoepeld onder druk van TTIP-onderhandelingen22 apr, 2015 Lees voor

De Europese Commissie presenteerde vandaag het lang verwachte voorstel om de goedkeuringsprocedure voor voedsel en diervoeder van genetisch gemodificeerde oorsprong in Europa te versoepelen. 

Bart StaesEuropees parlementslid

Europees parlementslid Bart Staes (Groen): "De wortel die men de lidstaten nu voorhoudt is dat ze GGO-producten van hun grondgebied kunnen weigeren volgens dezelfde redenering als de opt-out regeling voor de teelt van GGO's. Dit is woordbreuk van Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, die vorig jaar beloofde het Europese besluitvormingsproces te democratiseren. Versoepelen is niet hetzelfde als democratiseren. "  

Staes: "Steeds opnieuw zien we dat de Europese Commissie de weg bewandelt om het op de markt komen van GGO's te vergemakkelijken en de Europese lidstaten uit elkaar te spelen. Precies het omgekeerde van wat de Commissie zou moeten doen volgens Europese logica. Waar het om ging - dat is althans ook wat Juncker heeft gezegd - is dat het democratisch onverteerbaar is dat de Europese Commissie een beslissing pro-GGO's neemt, tegen een meerderheid van het Europees parlement en de Raad van ministers in."   

Staes: "Het is dan ook ronduit cynisch dat de Commissie van plan is om komende week maar liefst 17 nieuwe goedkeuringen voor de invoer van GGO's te geven. Dit terwijl de Commissie zélf toegeeft dat het huidige autorisatieproces niet deugt. Europese instellingen zouden de bezorgdheden van burgers moeten laten prevaleren boven de eisen van machtige biotechnologische bedrijven."    

Staes: "Vele jaren al stond de Europese Commissie onder druk van juridische procedures van biotech-multinationals die gefrustreerd waren over het feit dat er in de EU slechts een minderheid van de lidstaten de GGO-technologie in de landbouw wil toelaten. Zeggen dat ieder voor zich mag beslissen is een verkeerd antwoord op een grensoverschrijdende Europese kwestie."

Staes: "Lidstaten mogen 'beredeneerde en overtuigende redenen' aandragen om hun weigering te rechtvaardigen, maar die mogen niet gelinkt worden aan milieu- of gezondheidsredenen. Het is volstrekt onduidelijk welke redenen de lidstaten dan wél mogen aandragen, zonder juridisch aangeklaagd te worden wegens het verstoren van de handel op de Europese interne markt. Of verwacht de Europese Commissie dat de Fransen weer grenscontroles gaan beginnen om GGO-importen die via de Antwerpse haven uit de VS binnenkomen van hun grondgebied te houden? Ook volgens internationale handelsregels van WTO zou dit wel eens zeer moeilijk kunnen blijken."  

Staes wijst ook op het verband tussen wat nu gebeurt en de lopende onderhandelingen rond het EU-VS vrijhandelsverdrag TTIP: "We hebben het chilling effect reeds gezien in andere voedselgerelateerde dossiers, zoals het klonen van dieren, waar de Europese Commissie de ambities afzwakte. Gisteren wond Bob Young, als Deputy Executive Director van het American Farm Bureau Federation de belangrijkste lobbyist van de Amerikaanse agro-businesses er géén doekjes om, toen hij in Brussel zei dat "geografische indicatoren voor landbouwproducten en GGO's absolute red lines zijn voor de Amerikanen." Met andere woorden: Europeanen slik wat de Amerikaanse agrobusiness u wil voorschotelen.

Morgen al eerste kans om verwijdering kernwapens mogelijk te maken

Nieuwsoverzicht Groen -

Morgen al eerste kans om verwijdering kernwapens mogelijk te maken22 apr, 2015 Lees voor

Morgen krijgt de Kamer meteen de kans om een amendement te stemmen dat de onmiddellijke verwijdering van kernwapens mogelijk maakt. Naar aanleiding van de resolutie van alle Vlaamse democratische partijen dient de Ecolo-Groen fractie een amendement in bij de resolutie over de non proliferatieconferentie die morgen wordt gestemd in de Kamer. 

Wouter De VriendtFederaal parlementslid

“Morgen heeft de plenaire Kamer meteen de kans om het signaal van de Vlaamse partijen op te pikken. We roepen dan ook alle partijen op om zich aan te sluiten bij dit amendement, en zo het signaal te versterken”, aldus Wouter De Vriendt, Kamerlid (Groen).

Vandaag maakten Vlaamse parlementsleden Wilfried Van Daele (N-VA) en Wouter Van Besien (Groen) bekend dat ze over partijgrenzen heen, en met de steun van CD&V, SP.A en Open VLD, een resolutie indienen die om de terugtrekking van alle kernwapens in ons land vraagt. “Een erg mooi en verbindend initiatief van collega’s Van Daele en Van Besien. In de Kamer kunnen we ervoor zorgen dat dit initiatief geen dode letter blijft”, aldus Benoit Hellings, kamerlid (Ecolo). De Vriendt verwijst ook naar andere landen die de Amerikaanse kernwapens reeds verwijderden: “Duitsland, Canada, het Verenigd Koninkrijk en Griekenland deden ons dit al voor. Laten we, in overleg met de Verenigde Staten, de Amerikaanse tactische kernwapens in Kleine Brogel verwijderen van ons grondgebied.” 

 

Alle kernwapens moeten weg uit Vlaanderen

Nieuwsoverzicht Groen -

Alle kernwapens moeten weg uit Vlaanderen22 apr, 2015 Lees voor

Groen-parlementslid Wouter Van Besien stelt voor dat de Vlaamse regering stappen zet om alle kernwapens uit Vlaanderen te doen weghalen. Dat staat in een resolutie die de steun kreeg van alle democratische fracties. “Wie echt werk wil maken van een wereld zonder kernwapens, moet zelf het goede voorbeeld geven”.

Wouter Van BesienVlaams parlementslid

De resolutie ligt vandaag woensdag voor ter stemming in het Vlaams Parlement. Zijn resolutie vraagt dan ook dat de Vlaamse regering er bij de federale regering op aandringt om zich in te zetten voor een kernwapenvrije wereld en voor de terugtrekking van alle kernwapens uit Vlaanderen. Van Besien vindt het belangrijk dat alle democratische politieke partijen zich mee achter het voorstel vanuit de oppositie schaarden. Het Groen-parlementslid wijst op het maatschappelijk belang: “De meeste Vlamingen willen een wereld zonder kernwapens, er is een groot draagvlak in ons land voor een kernwapenvrije wereld. Het merendeel van de Vlaamse gemeenten en steden schaarden zich achter het voorstel van Mayors for Peace om tegen 2020 een kernwapenvrije wereld te hebben. Met deze resolutie wil Groen Vlaanderen een voortrekkersrol doen opnemen en alvast een eerste concrete stap zetten om deze belangrijke ambitie mee te verwezenlijken.’

Het is vandaag, 22 april 2015, precies 100 jaar geleden dat in Ieper voor het eerst gifgas is ingezet, als niets-ontziend wapen. Dat is een belangrijk moment om het belang van vrede en het gevaar van massavernietigingswapens naar voren te brengen. Om die reden spreekt het Vlaams parlement zich uit voor de terugtrekking van de kernwapens uit Vlaanderen. Dit gebeurt op initiatief van Vlaams parlementsleden Wouter Van Besien (Groen) en  Wilfried Vandaele (N-VA). De andere ondertekenaars van de resolutie zijn: Ward Kennes (CD&V), Emily Talpe (Open VLD) en Tine Soens (sp.a).

Tax shift: “Samenwerken in plaats van elkaar tegenwerken om belastingen op arbeid te verminderen”

Nieuwsoverzicht Groen -

Tax shift: “Samenwerken in plaats van elkaar tegenwerken om belastingen op arbeid te verminderen” 21 apr, 2015 Lees voor

“De Vlaamse en federale regeringen moeten samenwerken in plaats van ruzie maken om de belastingen op arbeid te verminderen”, reageert Groen-voorzitster Meyrem Almaci. 

Meyrem AlmaciPartijvoorzitster en federaal parlementslid

“Groen roept de regeringsleiders op om te stoppen met opgepompte tegenstellingen en ruzie maken. De tax shift is noodzakelijk om snel te komen tot een lastenverlaging, zodat we een impuls geven aan jobcreatie en milieuvervuiling een halt toe roepen.”

“In plaats van valse en opgepompte tegenstellingen te creëren, moet men de hand aan de ploeg slaan. De tax shift is te belangrijk voor gezinnen en KMO’s om te laten verzanden in politiek gekibbel.”

Vlaams Minister-President Bourgeois (N-VA) moet op zijn beurt niet wachten om zelf een voorstel uit te werken. Almaci: "Bourgeois heeft op Vlaams niveau heel veel hefbomen om vervuiling fiscaal te ontmoedigen. Hij moet een eigen voorstel uitwerken van Vlaamse tax shift en dat als uitgangspunt hanteren om in overleg met de federale regering voor een fundamentele tax shift te gaan.”

Tot slot roept Meyrem Almaci haar VLD-collega Gwendolyn Rutten op om het gestook te stoppen. “Niemand schiet op met een rondje ruzie maken en desinformatie: de politiek niet, maar vooral de burgers niet. De invoering van een groene én sociale tax shift op Vlaams en federaal niveau betekent een dubbele bonus voor onze burgers en het leefmilieu. Ze maken onze fiscaliteit veel evenwichtiger en voordeliger voor de burger.” 

 

Eisen in het Juncker-plan door Europees Parlement aangescherpt?

Nieuwsoverzicht Groen -

Eisen in het Juncker-plan door Europees Parlement aangescherpt?20 apr, 2015 Lees voor

Het Europees Parlement eist een aantal belangrijke verbeteringen aan het investeringsplan van de Europese Commissie (het "Juncker-plan"). 

Bart StaesEuropees parlementslid

Het Europees Parlement eist een aantal belangrijke verbeteringen aan het investeringsplan van de Europese Commissie (het "Juncker-plan"). De gezamenlijke commissie economische zaken en begroting van het Europees Parlement stemde vandaag over de onderhandelingsinzet van het Europees Parlement. Daarin is meer aandacht voor duurzame investeringen en het voorziet in een betere democratische controle op het nieuwe investeringsfonds. Ook wil het parlement voorkomen dat het investeringsfonds geld weghaalt uit het bestaande EU-budget voor onderzoek en innovatie. Later deze week beginnen de onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de Raad van Ministers.

Bart Staes ziet enkele positieve zaken terugkeren in de onderhandelde positie maar waarschuwt voor een "nationale reflex": "Na jaren van contraproductieve Europese bezuinigingspolitiek, waarbij men zelfs heeft bijgedragen tot het schenden van mensenrechten in landen als Griekenland, ligt er nu eindelijk een investeringsplan. Wij willen echter wel dat dit investeringsplan gericht investeert in die sectoren en landen waar de nood en het maatschappelijk nut het grootst zijn. Daarmee staan we vooralsnog tegenover de regeringsleiders die dat soort keuzes niet willen maken. Het beloven dus interessante onderhandelingen te worden."

Duurzaamheidscriteria

Een voorstel van de Europese Groenen om projecten vooraf te beoordelen op hun bijdrage voor werkgelegenheid, duurzame groei en hun bijdrage aan energie-efficiëntie werd aangenomen. Ook zorgde het Europees Parlement voor aangescherpte duurzaamheidscriteria waar projecten aan moeten voldoen. Staes: "De Europese Commissie lijkt het rendement voor private investeerders als belangrijkste criterium te hanteren voor de selectie van projecten. Het parlement dwingt de Commissie en de Europese Investeringsbank om na te denken: welke projecten hebben vanuit publiek oogpunt de grootste meerwaarde? Ik denk ook aan de belangrijke vraag hoe KMO's toegang krijgen tot de investeringsdonsen? Het zijn immers zij die de meeste werkgelegenheid creëren."

Niet snijden in onderzoeksgeld

In het oorspronkelijke plan zoals opgesteld door de Commissie-Juncker, stelt de EU-begroting 8 miljard euro ter beschikking als garantie om private of publieke investeerders aan te trekken. Deze 8 miljard is afkomstig uit reeds toegewezen budgetten voor fundamenteel onderzoek en grensoverschrijdende transportinfrastructuur. De Europese groene fractie had voorgesteld om het EU-onderzoeksbudget te beschermen en kreeg daarvoor brede steun van de andere fracties. Staes: "Geld voor fundamenteel onderzoek is een van de begrotingsposten met de grootste meerwaarde voor de EU. Al jaren wordt overal geroepen dat Europa hier te weinig geld voor heeft. Het is onbegrijpelijk dat de Commissie juist daar in wilde snijden. Gelukkig heeft het Parlement dit voorkomen. Wat mij betreft halen we het geld voor nieuwe investeringen bijvoorbeeld uit niet-duurzame landbouwsubsidies. Of wat te denken van het kernfusieproject ITER dat in totaal al 16 miljard euro kost, waarvan een groot deel Europees geld".

Betere democratische controle

Het Europees Parlement scherpte ook de democratische controle aan op het nieuw op te richten investeringsfonds EFSI. De directeur en plaatsvervanger van het dagelijks bestuur moet voor zijn aanstelling door het Europees parlement goedgekeurd worden. Ook moet de directeur schriftelijke vragen van parlementariërs beantwoorden en op verzoek verschijnen voor het Europees Parlement. Het parlement krijgt bovendien het recht om bezwaar te maken tegen het nader uit te werken investeringsbeleid van het nieuwe fonds. "Het investeringsfonds gebruikt geld uit de EU-begroting, dus is het logisch dat het Europees Parlement ook zeggenschap krijgt over de besteding daarvan" aldus Staes, die ook zetelt in de commissie begrotingscontrole.

 

Ondanks de verbeteringen die het Europees Parlement voorstelt, blijft het investeringsplan volstrekt onvoldoende om de om de hoge werkloosheid in grote delen van Europa doeltreffend en duurzaam omlaag te brengen. De groene fractie blijft daarom wijzen op het veel ambitieuzere eigen Groene investeringsplan dat substantieel meer nieuwe middelen vrijmaakt om miljoenen nieuwe duurzame banen te scheppen.

Voorkeursbehandeling diamantsector wettelijk vastgeklikt, je moet het maar durven

Nieuwsoverzicht Groen -

Voorkeursbehandeling diamantsector wettelijk vastgeklikt, je moet het maar durven21 apr, 2015 Lees voor

“De rechtse N-VA-regering ontziet de diamantsector, terwijl het met de indexsprong gezinnen en werknemers levenslang extra belast. Deze karaattaks symboliseert het algemeen beleid van de regering Michel: de rijke 1% dragen amper bij, terwijl de zwakste schouders de last van de besparingen torsen.”

Stefaan Van HeckeFederaal parlementslid

Ecolo-Groen stelt zich ernstige vragen bij de uitwerking van de karaattaks. “Het is totaal onduidelijk hoe men tot die 0,55% is gekomen. Er zijn geen objectieve maatstaven die dit ondersteunen. Het lijkt eerder het resultaat van een onderhandelingsprocedure dan van een doordachte fiscale aanpak. De regering verkoopt de maatregel als een ‘stevige aanpak’ van de diamantsector, maar het enthousiasme van die sector is illustratief”, stelt Van Hecke.

“Deze regeling blijf duidelijk een groot cadeau aan de diamantsector. Die moet geen uitzonderingsregime krijgen. De bedrijven dienen belast te worden op basis van hun winsten, zoals de regel is in ons land. En het is aan de overheid om de nodige, strenge controles uit te oefenen. De maatregel komt bovenop alle andere voordelen die de sector geniet, zoals een vrijstelling voor invoerrechten en BTW. Met deze maatregel klikt deze N-VA-regering de lage opbrengsten van deze praktijken vast en bestendigt het de voorkeurregeling die al jaren bestaat voor deze sector”, besluit Van Hecke.

 

Fair Trade ambassadeurs promoten eerlijke producten en internationale solidariteit

Nieuwsoverzicht Groen -

Fair Trade ambassadeurs promoten eerlijke producten en internationale solidariteit Lees voor

Heidi Dils, directrice van basisschool 't Kompas, en Noël Van Den Broeck, chef-kok van brasserie De Krone, zijn de eerste twee Fair Trade Ambassadeurs van Duffel. "Duffel draagt sinds 2008 de titel van FairTradeGemeente. Dat betekent dat we de uitdaging aangaan om de vijf Fair Trade Sterren binnen te halen", zegt schepen van Duurzame ontwikkeling Nora Bertels (Groen). "Wij proberen het Fair Trade woord door heel Duffel te verkondigen en hopen dat het kopen van eerlijke en lokale duurzame producten vanzelfsprekend wordt binnen onze maatschappij. Onze ambassadeurs zullen ons hierbij helpen."

"Basisschool 't Kompas werkt al jaren mondiale projecten uit met haar leerlingen, waarbij internationale solidariteit steeds centraal staat", zegt directrice Heidi Dils. "Naast de jaarlijkse Fair Trade-lunch en de wedstrijd Fair Trade School nemen we ook cultuurverschillen onder de loep."

Ook chef-kok Noël Van Den Broeck zet fair trade op de Duffelse kaart. Letterlijk zelfs, want binnenkort biedt brasserie De Krone namelijk een menu aan dat volledig samengesteld is met fair trade- en seizoensgebonden producten. Van den Broeck zal in oktober bovendien meewerken aan de Week van de Fair Trade. Vooraleer Duffel haar eerste ster krijgt, is er nog een derde ambassadeur nodig.

Nora Bertels Feiten
 • 20 apr 2015
 • Duffel
Andere realisaties
 • Adelheid Byttebier

  Een ambitieus beheerscontract met een belangrijke capaciteitsuitbreiding, extra investeringen in de veiligheid, en een verbeterde klantvriendelijkheid. Na bijna vier jaar aan het hoofd van de MIVB, de Brusselse Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer, kan Adelheid Byttebier tevreden terugblikken op het geleverde werk. ‘Ik blijf verbonden met de MIVB, en samen met alle betrokkenen hebben we de toekomst voorbereid. Daar ben ik trots op.'

  Meer
 • André Van de Vyver

  Bijna vier op de tien Vlaamse kiezers zijn straks 55-plussers. Nog jarenlang gezond, actief en autonoom blijven, dat is wat die zilveren kiezers willen. Erbij horen, betrokken zijn. En als de witte leeftijd toeslaat, kunnen terugvallen op de nodige zorg, dichtbij huis, aan huis. Een droom? Met Groen in het bestuur kan het. Zoals bijv. in Kontich, Zwijndrecht en Mechelen.

  Meer
 • Marina De Bie

  Mechelen houdt haar positie als duurzaamste stad stevig vast. Ook dit jaar krijgt de stad van de Vlaamse overheid de hoogste score voor haar milieuplannen. Da's goed nieuws voor Mechelen, maar ook voor groene schepen en vaste waarde Marina De Bie.

  Meer
 • Bruno De Lille

  Wie eenmaal van het fietsen in Brussel proeft, is vaak gewonnen voor het leven. Het komt er alleen op aan mensen op de fiets te krijgen. In Brussel zorgde onze staatssecretaris voor dat extra duwtje in de rug.

  Meer
Meer realisaties

Theo Francken en de bootvluchtelingen: te veel cynisme, te weinig engagement

Nieuwsoverzicht Groen -

Theo Francken en de bootvluchtelingen: te veel cynisme, te weinig engagement20 apr, 2015 Lees voor

Groen reageert geschokt op het nieuws van de verschillende scheepsrampen, en wijst op de historische verantwoordelijkheid van nationale en Europese overheid. “Sinds WOII waren nog nooit zoveel mensen op de vlucht. Francken wijst de verantwoordelijkheid door naar andere overheidsniveaus, terwijl wekelijks honderden mensen het leven laten aan de Europese grenzen. België kan en moet daarin het voortouw nemen,” stelt Meyrem Almaci, voorzitter van Groen. 

Wouter De VriendtFederaal parlementslid Meyrem AlmaciPartijvoorzitster en federaal parlementslid Bart StaesEuropees parlementslid

Kamerlid Wouter De Vriendt stoort zich aan de gelatenheid van Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) en wijst er fijntjes op dat Francken zelf met geen enkel beleidsvoorstel voor de dag komt. “Als het gaat om het terugsturen van asielzoekers heeft Francken aan inspiratie geen gebrek, nu ligt dat blijkbaar anders. Groen erkent dat dé oplossing niet binnen handbereik ligt, maar als Francken relativeert of we nu 10, 100 of 1000 mensen redden, is dat een brug te ver. Elk mensenleven telt. Soms moet je al te rationele, kille berekeningen achterwege laten en proberen het leven van sukkelaars te redden. Met open grenzen heeft dat niets te maken, met mensenrechten des te meer.” 

Ons land kan wel degelijk veel méér doen. Groen eist dat België eerstdaags concrete maatregelen neemt om deze problematiek aan te pakken, zoals extra steun aan de buurlanden van Syrië die nu al 97% van de vluchtelingen opvangen, en de tijdelijke opvang van minstens 3.000 Syrische vluchtelingen. Daarnaast moet België ook op Europees niveau initiatief nemen, zoals het heropstarten van Mare Nostrum, waarbij de EU over de hele Middellandse Zee bootvluchtelingen opspoort en de verdere integratie van Europees asiel- en migratiebeleid. “Het is nu of nooit. De rechtse regering moet nu durven initiatief nemen. We kunnen niet blijven wegkijken terwijl honderden vluchtelingen verdrinken aan onze toegangspoorten”, besluit Europarlementslid Bart Staes. 

 

Het vergeten werk van de etnisch-culturele verenigingen

Nieuwsoverzicht Groen -

Het vergeten werk van de etnisch-culturele verenigingen20 apr, 2015 Lees voor

De werkingen van etnisch-culturele verenigingen wordt te dikwijls vergeten in het debat over radicalisering en racisme. Nochtans hebben ze een groot emancipatorisch effect en dragen ze bij tot verdraagzaamheid.

Bart CaronVlaams parlementslid

De voorbije maanden debatteerde het Vlaams parlement haast permanent over radicalisering, over racisme en discriminatie, over inburgering en integratie. De sterkste uitwassen krijgen de meeste aandacht. Begrijpelijk maar niet zo logisch als je de antwoorden op de problemen wil geven. Minder spectaculair, en daarom bijna vergeten zijn de werkingen van de etnisch-culturele verenigingen. Elke dag, met veel inzet, veel vrijwilligers en weinig centen timmeren ze aan emancipatie, aan inburgering en integratie. Ze hebben een heel groot emancipatorisch effect en ze dragen bij tot verdraagzaamheid aan Vlaamse kant, en tot ontwikkeling en empowerment van mensen met een andere etnisch-culturele achtergrond.

Onze eigen geschiedenis bewijst het. Hoe belangrijk voor arbeiders en landbouwers zijn hun sociaal-culturele organisaties niet geweest? De KWB, de Landelijke Gilde, de Gezinsbond of het Davidsfonds hebben parallel met de sociaaleconomische stappen, de sociale en culturele ontwikkeling van hun leden, grote groepen in de samenleving, bewerkstelligd. Wie durft hun belang te onderschatten voor hun gestage groei op de maatschappelijke ladder?

Wat de etnisch-culturele federaties doen, is niks anders dan een hedendaagse variant van hetzelfde soort emancipatorisch werk. Vandaag heet het werk maken van 'integratie', vroeger van 'volksverheffing'. Ze halen mensen uit de marginaliteit en stimuleren hen, individueel en in groep, actief en volwaardig deel uit te maken van de samenleving. De verenigingen hebben al altijd een belangrijke hefboom gefungeerd om integratie en emancipatie te bevorderen en te versnellen.

In 2011 stelde het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) vast dat die migrantenorganisaties, zoals ze vroeger werden genoemd, een zeer breed actieterrein hebben en eigenlijk veel meer doen dan alleen maar sociaal-cultureel werk. Ze blijken ook heel veel te worden bevraagd door de civiele samenleving, lokaal en met andere initiatieven van overheden op het Vlaamse en provinciale niveau, om hun mening te geven over thema's als Welzijn en Onderwijs. Dat kan alleen goed zijn.

Bij wijze van anekdote: tijdens heel levendig debat over integratie, met de vorige minister van Inburgering, bleek hij de etnisch-culturele verenigingen niet eens te kennen. Laat staan dat hij ze een rol toebedeelde in het integratiebeleid. Ze werden gesubsidieerd uit het potje van Cultuur, dus bleven ze buiten het gezichtsveld van het beleidsdomein 'Integratie en Inburgering'. Het verkokerde Vlaanderen ten top.

Nogal wat mensen denken dat het sociaal-cultureel werk in Vlaanderen een neergaande trend vertoont. Dat is zeker niet het geval voor de etnisch-culturele federaties, integendeel. Het aantal aangesloten lokale verenigingen kende de afgelopen jaren een spectaculaire groei. Er zijn niet minder dan 1.751 lokale groepen. Tussen 2007 en 2013 kent meer dan de helft van de federaties een groei van meer dan 50%. Twee organisaties zijn zelfs verdubbeld in het aantal afdelingen. Gezamenlijk groeiden ze met 62% in 7 jaar tijd, van 1.078 naar 1.751. Het gaat om organisaties als de Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen (FZO-VL),de Federatie van Marokkaanse en Mondiale Democratische Organisaties (FMDO), de Unie van Turkse Verenigingen (UTV) of de Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims (VOEM). Er zijn er twaalf, van diverse pluimage.

Hun groei staat in schril contrast met hun ondersteuning. De etnisch-culturele federaties verloren een pak middelen: 30% omdat hun aanvullende subsidie niet werd gehonoreerd en 11% via diverse kaasschaven. Ze krijgen nu nog (samen) 3.181.1450 euro. Het resultaat laat zich voelen. Het aantal beroepskrachten daalt. Het komt neer op 1 voltijdse kracht voor de ondersteuning van 29 afdelingen in 2013 tegenover 1 kracht voor 16 afdelingen in 2007.

De spectaculaire groei van het aantal afdelingen staat dus haaks op de dalende subsidie. Dat is jammer. Want in de praktijk zien we dat het etnisch-cultureel middenveld een enorm groeipotentieel heeft, maar dat bij de federaties het water aan de lippen staat.

Dat de subsidie zo gedaald is, is 'te danken' aan de vorige minister van Cultuur, Joke Schauvliege (CD&V). Bij de vorige subsidieronde werden te weinig middelen vrijgemaakt om de groei te honoreren. Nieuwe erkenningen van verenigingen werden binnen het bestaande budget gehonoreerd. De taart werd niet groter, zodat de stukken kleiner werden. Het huidige decreet biedt deze organisaties ook te weinig groeikansen. Het bevestigt veeleer een status quo dan dat het uiting geeft aan de dynamiek binnen de sociaal-culturele sector.

Werk aan de winkel dus voor minister Sven Gatz (Open VLD). Voor hem is het een evidentie dat de etnisch-culturele federaties een belangrijke rol spelen in het diversiteitsbeleid. Zo stelde hij in een antwoord op mijn parlementaire vraag. De visitatiecommissie die de etnisch-culturele federaties mee evalueerde, geeft de grote sterktes van de etnisch-culturele federaties aan. De commissie stelt dat ze met relatief weinig middelen (en personeel) een erg grote impact creëren en dat het enorm relevante spelers zijn in het superdiversiteitsdebat in onze samenleving.

De minister zelf pleit in zijn beleidsteksten voor innovatie in het sociaal-cultureel werk om de diversiteit in de samenleving, maar ook in het sociaal-cultureel werk te versterken. Vooruit dus.

Het is hoog tijd dat de minister, samen met zijn collega's in de Vlaamse regering, de interculturaliserende en bruggenbouwende functie van deze organisaties erkent én honoreert. In onze superdiverse samenleving zouden we niet minder mogen verwachten. Zeker als we integratie willen bevorderen en radicalisering willen tegengaan.

Bart Caron, Vlaams volksvertegenwoordiger (Groen)

Petra De Sutter verkozen in Europees Parlementair Forum (EPF)

Nieuwsoverzicht Groen -

Petra De Sutter verkozen in Europees Parlementair Forum (EPF)20 apr, 2015 Lees voor

Vorige zaterdag werd Senator Petra De Sutter (Groen) verkozen in het bestuur van het Europees Parlementair Forum voor bevolking en ontwikkeling (EPF). Het is een organisatie die parlementsleden uit alle Europese landen verenigt, die werken rond de millenniumdoelstellingen. 

Petra De SutterSenator

EPF zet zich vooral in voor vrouwenrechten, universeel onderwijs, familieplanning en bestrijdt moeder- en kindsterfte, genitale verminking en kindhuwelijken in de wereld. Ook het verbeteren van de holebitransrechten staat hoog op de agenda. Via parlementaire initiatieven, en samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie, dochterorganisaties van de Verenigde Naties en NGO's, probeert EPF bij te dragen aan de promotie van de mensenrechten, duurzame ontwikkeling en de verbetering van onderwijs en gezondheidszorg, vooral voor kwetsbare groepen, overal in de wereld. 

Petra zal zich als Groen Senator, als lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (waar ze in de commissies sociale zaken en migratie zetelt), en als arts-gynaecoloog voluit kunnen inzetten voor al deze thema's, die haar bijzonder aan het hart liggen. Ook in haar professionele carrière heeft ze zich steeds ingezet voor de seksuele en reproductieve rechten van vrouwen en minderheden, en haar mandaat in het bestuur van EPF zal haar toelaten de Groene idealen in Europa en in de wereld verder te helpen verwezenlijken. Ook zal ze de zaken die op de Europese en globale agenda staan terug mee kunnen brengen naar ons eigen land, want ook in België is nog voldoende werk aan de winkel op vlak van mensenrechten. Er waait een zware reactionaire wind door Europa en België, en op vlak van toegankelijkheid tot gezondheidszorg voor allen en op vlak van migratie en van zorg voor minderheden, moet steeds meer gewaakt worden op het bewaren en verbeteren van de verworvenheden. Racisme en intolerantie nemen toe en de situatie van kwetsbare groepen wordt bedreigd. Onze strijd rond deze thema's moet meer dan ooit verdergezet worden, want niets is voor altijd verworven, en Petra heeft zich tot doel gesteld zich hier voor 100% voor in te zetten.

 

Ouders sneller zeker van plaats in stedelijke crèche

Nieuwsoverzicht Groen -

Ouders sneller zeker van plaats in stedelijke crèche Lees voor

Tot op vandaag krijgen aanstaande ouders pas zes maanden voor het begin van de opvang te horen of ze een plaats hebben in een stedelijke crèche of niet. Vaak is dat wanneer de moeder al zes maanden zwanger is. Veel moeders blijven na de geboorte immers drie maanden thuis. Met die aanpak wilde de stad ook ouders die minder goed geïnformeerd zijn of die in moeilijkere sociale situaties leven, de kans geven om zich in te schrijven in een stedelijk kinderdagverblijf.

Deze manier van werken bezorgt toekomstige ouders veel stress. De stad kreeg geregeld opmerkingen van ouders die de onzekerheid over hun plekje moeilijk om dragen vonden. Om zeker te zijn dat ze toch érgens terechtkunnen, schreven ouders zich bovendien ook vaak in een andere opvangvoorziening in. Daar moesten ze dan een schadevergoeding betalen als ze toch goed nieuws kregen van de stad Gent. Het stadsbestuur schaaft het inschrijvingssysteem nu bij. Voortaan zullen aanstaande ouders negen maanden voor aanvang van de opvang weten of ze al dan niet een plekje hebben. In de praktijk is dat meestal wanneer de moeder drie maanden zwanger is.

'We hebben begrip voor de verzuchtingen van de ouders', zegt schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen). Om de sociale mix te garanderen, wordt maar zeventig procent van de plaatsen in de stedelijke crèches op de nieuwe manier verdeeld. De overige dertig procent blijft beschikbaar voor doelgroepen. De nieuwe regeling gaat wellicht al volgende maand in. Op termijn zou Decruynaere graag nog verder gaan. Ze wil de info over het aantal beschikbare plaatsen centraliseren in één infoloket voor kinderopvang. 'Nu moeten ouders vaak een hele reeks opvanginitiatieven bellen om te weten waar nog plaatsen beschikbaar zijn', zegt de schepen.

Met één infoloket zou één telefoontje volstaan om het aantal beschikbare plaatsen te kennen. Decruynaere zou dit jaar al stappen in die richting willen doen. 'Op dit moment voeren we gesprekken met de verschillende aanbieders.'

 

Elke DecruynaereSchepen Feiten
 • 17 apr 2015
 • Gent
Andere realisaties
 • Lieve Stallaert

  Het begon met een boek van de schrijver Gust Van Brussel over zijn jeugd op de Luchtbal. Daarin komt één zinnetje voor waarin staat dat er ooit een onderwijzer een echte Velodroom gebouwd heeft voor de jongeren.

  Meer
 • Elke Decruynaere

  Gent en Sint-Niklaas, twee steden waar Groen in de meerderheid zit, mogen zich de komende zes jaar kindvriendelijke steden noemen. Twee jaar lang hebben ze hun beleid door een jeugdbril bekeken.

  Meer
 • Adelheid Byttebier

  Een ambitieus beheerscontract met een belangrijke capaciteitsuitbreiding, extra investeringen in de veiligheid, en een verbeterde klantvriendelijkheid. Na bijna vier jaar aan het hoofd van de MIVB, de Brusselse Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer, kan Adelheid Byttebier tevreden terugblikken op het geleverde werk. ‘Ik blijf verbonden met de MIVB, en samen met alle betrokkenen hebben we de toekomst voorbereid. Daar ben ik trots op.'

  Meer
 • André Van de Vyver

  Bijna vier op de tien Vlaamse kiezers zijn straks 55-plussers. Nog jarenlang gezond, actief en autonoom blijven, dat is wat die zilveren kiezers willen. Erbij horen, betrokken zijn. En als de witte leeftijd toeslaat, kunnen terugvallen op de nodige zorg, dichtbij huis, aan huis. Een droom? Met Groen in het bestuur kan het. Zoals bijv. in Kontich, Zwijndrecht en Mechelen.

  Meer
Meer realisaties

Agusta-bis voorkomen met meer transparantie

Nieuwsoverzicht Groen -

Agusta-bis voorkomen met meer transparantie16 apr, 2015 Lees voor

Eind januari was er even opschudding in de kamercommissie Defensie. Tussen de kamerleden had ook een lobbyist van Lockheed Martin, de fabrikant van de F-35, postgevat om de discussies over de toekomst van Defensie vanop de eerste rij mee te maken.

Wouter De VriendtFederaal parlementslid

Voor Groen-kamerlid Wouter De Vriendt was dat een van de aanleidingen om een wetsvoorstel in te dienen om het lobbywerk rond de legeraankopen uit de schemerzone te halen. 'Door het Agusta-corruptieschandaal uit de jaren negentig kennen we onze kwalijke reputatie en weten we hoe kwetsbaar ons land is voor malafide beïnvloeding', zegt hij. 'Er is veel meer transparantie nodig en de wanpraktijken moeten eruit.'

Ongepast gedrag

Het Agusta-affaire rond de aankoop van legerhelikopters lokte exact twintig jaar geleden een schandaal uit binnen de SP.A. Ook rond de aankoopdossiers van de F-16, begin jaren tachtig, hing een geur van lobbyisme en smeergeld. De Vriendt wil alle betrokken ministers en hun medewerkers, en alle ambtenaren van overheidsdiensten die bij defensieaankopen van meer dan anderhalf miljoen euro betrokken zijn, daarom verplichten om hun contacten met lobbyisten te registreren. Elk telefoontje, elke e-mail, elke uitnodiging, elk geschenk, elke overnachting moet binnen vijf werkdagen in een register komen. Commercieel gevoelige informatie moet niet opgenomen worden.

Daarnaast wil Groen, dat het voorstel samen met Ecolo indient, ook optreden tegen lobbyisten die ongepast gedrag vertonen, zoals het verspreiden van misleidende informatie, het sturen van geschenken op het thuisadres of het aanbieden van geld of materiële voordelen. Lobbyisten die zich daaraan bezondigen, kunnen gestraft worden. In het ergste geval kan de klant die door de lobbyist vertegenwoordigd wordt, zelfs uitgesloten worden van de aankoopprocedure.

De Vriendt heeft zich voor de regeling geïnspireerd op de registratieverplichting die bij de Europese Unie bestaat. Het Schotse parlement is al bezig met het uitwerken van een soortgelijke regeling. 'Niets doen is naïef', zegt De Vriendt. 'Ons voorstel is evengoed in het voordeel van de regering. Een transparantieregister zou helpen om de objectiviteit van aankoopbeslissingen aan te tonen.'

Dit artikel verscheen in De Standaard van donderdag 16 april

Lees hier het Wetsvoorstel

 

De handelaars in twijfel

Nieuwsoverzicht Groen -

De handelaars in twijfel16 apr, 2015 Lees voor

Of de berekening van 20.000 extra kankers bij vrouwen door de dioxinecrisis boven elke twijfel verheven is, doet minder ter zake dan het feit dat we alles op alles moeten zetten om zulke kankers te voorkomen.

Petra De SutterSenator

Twitter is een vreemd medium. In 140 tekens kun je al je kennis etaleren, je kunt er mensen maken en kraken en toch helemaal anoniem blijven.

Toen kankerspecialist Nik Van Larebeke het nieuws uitbracht dat de dioxinecrisis van 1999 vermoedelijk heeft geleid tot 20.000 extra kankers bij vrouwen (DS 14 april) , werd dat hier en daar op Twitter weggezet als een hersenspinsel van een wat excentrieke professor, want onvoldoende bewezen. De toelichting van Europarlementslid Bart Staes (Groen) in Terzake werd dan weer bekritiseerd wegens onwetenschappelijk. Die verwijten komen van de usual suspects, dogmatici van de wetenschap, die met het vingertje klaarstaan om iedereen erop te wijzen dat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs is, en dat het (waarschijnlijk) niet zo is.

Dat ‘waarschijnlijk’ raakt de kern van het probleem. Wetenschappelijk bewijs, dat velen blind als waar beschouwen, is niets anders dan een berekend risico, gebaseerd op een arbitraire afspraak, namelijk dat we aanvaarden dat het risico dat een gevonden verschil op toeval berust tot 5 procent mag bedragen (de fameuze P-waarde van 0,05). Als er meer dan 5 procent kans is dat de oorzaak van het verschil bij toeval ligt (P-waarde hoger dan 0,05), betekent dat helemaal niet dat er geen verschil bestaat. Wel dat we dat verschil met een experiment niet hebben kunnen aantonen. Misschien omdat het niet correct werd uitgevoerd, omdat de groepen te klein waren, of gewoon ingevolge toeval.

Gevaarlijke dogma’s

Wie steeds opnieuw met het ontbreken van wetenschappelijk bewijs op de proppen komt, maakt vaak de fout van elke beginnende onderzoeker, namelijk de aanname dat ‘afwezigheid van bewijs van verschil’ gelijk is aan ‘bewijs van gelijkheid’. Zulke foute conclusies leiden vaak tot dogmatisch wetenschappelijk denken, een denken dat als het verkeerd gebruikt wordt even gevaarlijk is als elk ander dogmatisch geloof. Dit is geen vrijgeleide om om het even wat te doen, wel een oproep om wetenschappelijk bewijs te gebruiken zoals het hoort: als een zo goed mogelijke benadering van de waarheid, niet als de absolute waarheid.

Als Van Larebeke heeft berekend dat de dioxinecrisis het risico op kanker bij vrouwen met bijna 2 procent heeft doen toenemen en dat dat op ongeveer 20.000 extra kankers neerkomt, dan is mijn reflex niet ‘dit is niet voldoende bewezen’ – want dat is natuurlijk zo, de man geeft het zelf grif toe – maar eerder de gedachte dat elke extra kanker als gevolg van de dioxinecrisis er een te veel is.

Ook al twijfel ik niet aan de goede bedoelingen van de critici die elke gezondheidswaarschuwing in vraag stellen, de geschiedenis heeft geleerd dat die waarschuwingen het meestal bij het rechte eind hadden, tegen de argumenten in van degenen die vonden dat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs was.

Handel in twijfel

Denk aan roken en longkanker. Terwijl in de jaren 1930 zelfs artsen roken nog verdedigden, wist men in de jaren 1960 al verduiveld goed dat het gezondheidsproblemen veroorzaakte. Toch heeft het tot het einde van de twintigste eeuw geduurd voor overheden overal ter wereld maatregelen begonnen te nemen om mensen te beschermen tegen de risico’s van roken. Waarom? Omdat er in het begin veel goed bedoelende critici waren die zeiden dat de bewijzen niet sterk genoeg waren, dat het allemaal paniekzaaierij was. De argumenten van die critici werden al gauw overgenomen door minder goed bedoelende lobby’s, die de tabaksindustrie en haar enorme financiële belangen verdedigden. Dat zijn demerchants of doubt, professionele twijfelzaaiers. Door bewuste desinformatie, gericht tegen de wetenschappelijke evidentie die zich begon op te stapelen over het risico op longkanker als gevolg van het roken, heeft de tabakslobby decennialang het pleit kunnen winnen.

Iedereen is het er nu over eens dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen roken en longkanker. Ook asbest, het ‘medicijn’ DES, fijn stof en andere gezondheidsdossiers hebben aangetoond dat het verguisde voorzorgsprincipe perfect verdedigbaar is om politieke beslissingen te motiveren. En ja, af en toe zal het voorzorgsprincipe achteraf onnodig gebleken te zijn, maar dat bleek zelden het geval. Soms zal het inderdaad de markt afremmen. Maar elk te redden mensenleven is er een waarvoor we ons moeten inzetten. Of er nu 10.000 of 30.000 extra kankers bij vrouwen zijn opgetreden door de dioxinecrisis, maakt niet zoveel uit. Wat wel uitmaakt is dat we ze beter hadden kunnen vermijden. Het gaat altijd over iemands moeder, zus, dochter.

 Dit opiniestuk verscheen in De Standaard van donderdag 16 april

Pagina's

Abonneren op Assenede aggregator